Ogólnopolski Związek Zawodowy Straży Ochrony Kolei
Licznik odwiedzin
 

OZZ SOK jest zrzeszony w strukturach OPZZ

Przelicznik do nagród jubileuszowych

Koleżanki i Koledzy. Publikujemy decyzję Prezesa Zarządu PKP PLK S.A.
w sprawie podstawy wymiaru nagród jubileuszowych pla pracowników PKP PLK S.A. na rok 2016.


11.01.2016 Projekt "badań okresowych" upubliczniony na stronie RCL

Koleżanki i Koledzy na stronie Rządowego Centrum Legislacyjnego ukazał się projekt rozporządzenia o naszych "badaniach okresowych".
Jak można przeczytać w uzasadnieniu łagodzi on wymagania zdrowotne stawiane funkcjonariuszom SOK, a także usuwa "sztuczny" podział na administracyjnych i operacyjnych.

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju zmieniający rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinni odpowiadać funkcjonariusze straży ochrony kolei, zasad oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby oraz trybu i jednostek uprawnionych do orzekania o tej z zdolności. - kliknij by przeczytać lub pobrać


07.01.2016 OZZ SOK nie zapomniało o zmianie badań okresowych

Pismo do p. ministra Adamczyka w sprawie przyśpieszenia prac legislacyjnych na projektem rozporządzenia zmieniającego Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 października 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinni odpowiadać funkcjonariusze straży ochrony kolei, zasad oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby oraz trybu i jednostek uprawnionych do orzekania o tej zdolności. - kliknij by przeczytać lub pobrać03.12.2015 Rekrutacja do SOK według PKP PLK S.A.

Odpowiedź PKP PLK S.A. na nasze pismo dotyczące sposobu rekrutacji do SOK i rekrutacji wewnętrznej w SOK - kliknij by przeczytać lub pobrać


03.12.2015 Bony żywieniowe zamiast słoików według PKP PLK S.A. - CHYBA DA SIĘ ale ...

Odpowiedź PKP PLK S.A. na nasze pismo dotyczące wydawania bonów żywieniowych zamiast "słoików" - kliknij by przeczytać lub pobrać


26.11.2015 Bony zamiast słoików - NIE DA SIĘ


04.11.2015 Realizacja uchwał VI Zjazdu Delegatów OZZ SOK

Koleżanki i Koledzy, Prezydium ZK OZZ SOK realizując wolę Delegatów VI Zjazdu OZZ SOK w Zakopanem, zawartą w przyjętych uchwałach, wystosowało następujące pisma:

Pismo dotyczące rekrutacji wewnętrznej oraz naboru do SOK - kliknij by przeczytać lub pobrać

Pismo dotyczące utworzenia posterunków SOK w Komendach Regionalnych, obejmujących obszary niewłączone do istniejących posterunków - kliknij by przeczytać lub pobrać

Pismo dotyczące wydawania bonów żywieniowych , zamiast "słoików" - kliknij by przeczytać lub pobrać


04.11.2015 XXXII Ogólnopolska Pielgrzymka Kolejarzy


27 - 29.10.2015 VI Krajowy Zjazd Delegatów OZZ SOK w Zakopanem

Koleżani i Koledzy.
Już po raz szósty w historii OZZ SOK wybrani przez Was delegaci obradowali na Zjeździe Krajowym, na którym ocenili pracę ustępującego Zarządu,
wybrali nowe władze Związku, a także nakreślili kierunki działania na najbliższe cztery lata.
VI Zjazd Krajowy zbiegł się z Jubileuszem działalności Związku. W dniu 21 września 1995 roku w sali szkoleniowej Ośrodka Szkolenia Zawodowego
Hodowli i Tresury Psów Służbowych SOK w Zbąszyniu rozpoczął obrady historyczny I Krajowy Zjazd Delegatów OZZ SOK.
Z okazji Jubileuszu 12 koleżanek i kolegów na wniosek ZK OZZ SOK odznaczonych zostało Odznaką za Zasługi dla OPZZ.


PAŹDZIERNIK 2015 20-lecie działalności OZZ SOK

Jubileusz działalności związkowej dla dobra naszej całej formacji, jak również szeregowych funkcjonariuszy SOK nie zwalnia nas z ciężkiej pracy i podejmowania niewygodnych pytań oraz trudnych rozmów.
Naszych oponentów pragniemy poinformować, że nie osiądziemy na laurach i zmierzymy się z każdym tematem. Również tym bardzo niewygodnym.


07.09.2015 Gazeta prawna o naszych emeryturach pomostowych

kliknij by przeczytać lub pobrać


03.08.2015 Zbliżają się wybory parlamentarne

Koleżanki i koledzy, szybkimi krokami zbliżają się wybory do Sejmu i Senatu. Powstają listy kandydatów, niektórzy zmieniają "barwy klubowe".
Przedstawiamy Wam pod rozwagę pismo skierowane do p. Janusza Piechocińkiego.

kliknij by przeczytać lub pobrać


20.08.2015 OZZ SOK otrzymał odpowiedź z MIiR w sprawie podziału funkcjonariuszy

Koleżanki i koledzy, przedstawiamy wymianę korespondencji z MIiR w sprawie zmian w rozporządzeniu o "badaniach okresowych".

Pismo do p. Marii Wasiak Minister Infrastruktury i Rozwoju - kliknij by przeczytać lub pobrać

Pismo od p. Sławomir Żałobka Podsekretarz Stanu Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju - kliknij by przeczytać lub pobrać


10.08.2015 Poseł Tomasz Kamiński o podziale funkcjonariuszy.

Interpelacja nr 33607 do ministra infrastruktury i rozwoju w sprawie podziału funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei
W dniach 5 i 16 września 2014 r. skierowałem do Wicepremier Minister Infrastruktury i Rozwoju Elżbiety Bieńkowskiej interpelację w sprawie podziału funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei (pisma znak: SPS-023-28377 i SPS-023-28578). W odpowiedzi na złożone interpelacje Podsekretarz Stanu Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju Zbigniew Klepacki udzielił mi odpowiedzi pismem znak DTK-IV-0701-1-4-WN/14 z dnia 24 września 2014 r. Udzielona odpowiedź jest niesatysfakcjonująca, ponieważ informacje w niej zawarte nie wyjaśniają wątpliwości o które zwracałem się. Szczególnie nie odniesiono się, czy przepis ustawy o transporcie kolejowym daje podstawę do podziału funkcjonariuszy SOK na administracyjnych i operacyjnych.
Nie zgadzam się z poglądem zaprezentowanym przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, że na podstawie rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 6 października 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinni odpowiadać funkcjonariusze straży ochrony kolei, zasad oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby oraz trybu i jednostek uprawnionych do orzekania o tej zdolności (Dz. U. Nr 232, poz. 2332) można było dokonać podziału funkcjonariuszy SOK na operacyjnych i administracyjnych.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 12 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinni odpowiadać funkcjonariusze straży ochrony kolei, zasad oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby oraz trybu i jednostek uprawnionych do orzekania o tej zdolności ( Dz. U. 2015 r. poz. 26 ). nie wprowadziło zmian. O zmianę w § 9 ust. 1 w zakresie podziału funkcjonariuszy wnosiły organizacje związkowe podczas procesu legislacyjnego nad ww. projektem.
Minister wydając rozporządzenie powinien więc brać pod uwagę zadania oraz zasady działania formacji uzbrojonej jaką jest straż ochrony kolei, a nie zadania oraz zasady działania poszczególnych funkcjonariuszy tej formacji. Zgodnie z art. 59 ust. 6 pkt 3 ustawy o transporcie kolejowym minister właściwy do spraw transportu został upoważniony do określenia, w drodze rozporządzenia, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, szczegółowych warunków, jakim powinni odpowiadać funkcjonariusze.
Nie podzielam również opinii, że Komendant Główny SOK wydając 24 kwietnia 2007 r. decyzje nr 22/2007 oraz dnia 20 sierpnia 2010 r. decyzję nr 52/2010 w sprawie statusu funkcjonariusza SOK, wprowadzając tymi decyzjami podział funkcjonariuszy SOK na funkcjonariuszy administracyjnych i operacyjnych - postąpił właściwie.
W związku z powyższym zwracam się do Pani Minister o ponowne wyjaśnienie sprawy podziału funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei, licząc na jej poważne i rzetelne potraktowanie oraz udzielenie konkretnych odpowiedzi, na następujące pytania:
1. Czy podział funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei na administracyjnych i operacyjnych jest zgodny z ustawą z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym?
2. Czy Komendant Główny SOK miał prawo do wydania decyzji nr 22/2007 i 52/2010 dzielących funkcjonariuszy SOK na administracyjnych i operacyjnych?
3. Czy Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zwraca Spółce PKP Polskie Linie Kolejowe S. A. koszty działalności Straży Ochrony Kolei, zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjny w Warszawie dnia 29 lipca 2013 r. sygnatura: VII SA/Wa 92/13 ?

Sławomir Żałobka - podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju odpowiada Panu Posłowi - kliknij by przeczytać lub pobrać


22.07.2015 Nadal dążymy do poprawy rozporządzenia o badaniach okresowych.

Ogólnopolski Związek Zawodowy Straży Ochrony Kolei nadal dąży do usunięcia niesprawiedliwego podziału funkcjonariuszy na operacyjnych i administracyjnych.

Pismo RPO wraz z załącznikiem - kliknij by przeczytać lub pobrać


06.07.2015 Wspólne stanowisko Związków Zawodowych działających w SOK jako odpowiedź na komunikat NSZZ SOLIDARNOŚĆ SOK


03.06.2015 OZZ SOK przedstawił wniosek o zmianę wysokości funduszu premiowania


11.05.2015 OZZ SOK nie zgadza się z formą wprowadzenia nowego regulaminu ZFŚS


27.04.2015 Kandydat do Rady Nadzorczej PKP PLK S.A. rekomendowany przez OZZ SOK

Koleżanki i Koledzy, każdy może na swoim Posterunku SOK zebrać głosy poparcia od osób chcących poprzeć kandydaturę Piotrka Gebela do rady nadzorczej.

Wzór listy poparcia - kliknij by przeczytać lub pobrać


18.04.2015 Marsz Gwiaździsty OPZZ - Branża Transport

W dniu 18.04.2015 roku Ogólnopolski Związek Zawodowy Straży Ochrony Kolei aktywnie uczestniczył w przemarszu ulicami Warszawy. W Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju złożona została petycja, w której znalazł się również nasz postulat. Dziękuję naszym koleżankom i kolegom za udział w marszu.

Galeria zdjęć z pikiety - aby powiększyć zdjęcie należy na nie kliknąć09.04.2015 MANIFESTACJA 18.04.2015 w Warszawie


25.03.2015 Rzecznik Praw Obywatelskich odpowiada.

załącznik dołączony do pisma - kliknij by przeczytać lub pobrać


17.03.2015 MIiR informuje co z naszą ustawą pragmatyczną !


10.03.2015 Miejsce pracy dla funkcjonariuszy GOI

Koleżanki i koledzy, przedstawiamy odpowiedź Dyrektora Grzegorza Sokołowskiego - pełnomocnika Zarządu PKP PLK d/s pracowniczych o realizację postanowień
porozumienia punkt 9 , podpunkt 6.

Odpowiedź p. Grzegorza Sokołowskiego - kliknij by przeczytać lub pobrać


10.02.2015 SOK z ustawą pragmatyczną ?

Koleżanki i koledzy, kilka tygodni temu OZZ SOK zwrócił się do Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Gospodarki p . Janusza Piechocińskiego,
z zapytaniem o dalsze losy Straży Ochrony Kolei. Nasze wystąpienie zaowocowało korespondencją skierowaną do Szefa Gabinetu Politycznego Ministra Infrastruktury
i Rozwoju p. Adama Bielawskiego, w której zawarte jest pytanie czy trwają prace nad wydzieleniem SOK ze struktur PKP.

Pismo skierowane do M I i R - kliknij by przeczytać lub pobrać


10.02.2015 Miejsce pracy dla funkcjonariuszy GOI

Koleżanki i koledzy, gdy jedni tylko się chwalą, że coś zrobią z nierównym traktowaniem funkcjonariuszy SOK będących w grupach GOI,
OZZ SOK wystąpił do Dyrektora Grzegorza Sokołowskiego - pełnomocnika Zarządu PKP PLK d/s pracowniczych o realizację postanowień
porozumienia punkt 9 , podpunkt 6.

Pismo skierowane do p. Grzegorza Sokołowskiego - kliknij by przeczytać lub pobrać


27.01.2015 RPO odpowiada w sprawie podziału na administracyjnych i operacyjnych

Pismo Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie podziału funkcjonariuszy na administracyjnych i operacyjnych - kliknij by przeczytać lub pobrać


14.01.2015 Wymiana korespondencji z RPO

Pismo do Rzecznika Praw Obywatelskich w związku z połowiczną odpowiedzią na nasze wystąpienie. - kliknij by przeczytać lub pobrać

Odpowiedź RPO na wniosek o wystąpienie do Trybunału Konstytucyjnego - kliknij by przeczytać lub pobrać


14.01.2015 Przypominamy się Wiceprezesowi Rady Ministrów, Ministrowi Gospodarki

Pismo do Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Gospodarki - p. Janusza Piechocińskiego - kliknij by przeczytać lub pobrać


05.12.2014 Porozumienie i Protokół dodatkowy nr 11 do ZUZP

Porozumienie w sprawie uregulowań wdrożenia Protokołu Dodatkowego nr 11 do ZUZP - kliknij by przeczytać lub pobrać

Protokół Dodatkowy nr 11 - kliknij by przeczytać lub pobrać


04.12.2014 Ulgi przejazdowe na rok 2015 - w jednostkach już rozpoczęto zbieranie deklaracji.

Pismo Prezesa ZPK w sprawie ulg przejazdowych - kliknij by przeczytać lub pobrać


20.10.2014 Stanowisko Związków Zawodowych działających w Komendzie Głównej Straży Ochrony Kolei

Koleżanki i koledzy przedstawiamy Wam stanowisko ZZ działających w Komendzie Głównej SOK dotyczące projektu rozporządzenia w sprawie wymogów zdrowotnych funkcjonariuszy SOK.

Pismo przedstawiające stanowisko ZZ w sprawie rozporządzenia o tzw BADANIACH OKRESOWYCH - kliknij by przeczytać lub pobrać


12.07.2014 Projekt Rozporządzenia zmieniajacego rozporządzenie w sprawie wymogów ...., tzw badania okresowe

Koleżanki i koledzy na stronach Rządowego Centrum Legislacyjnego pojawił się projekt rozporządzenia, które ma zmienić nasze nieszczęsne badania okresowe.
Przez najbliższe pięć dni czekamy na Wasze uwagi. Wysyłajcie je na adres mailowy Związku.

Pismo o konsultacjach w sprawie rozporządzenia o tzw BADANIACH OKRESOWYCH - kliknij by przeczytać lub pobrać

PROJEKT ROZPORZĄDZENIA - kliknij by przeczytać lub pobrać


12.07.2014 Odpowiedź Pełnomocnika Zarządu ds pracowniczych odnośnie PDO w KG SOK

Odpowiedź skierowana do OZZ SOK na ręce kol. Wiceprzewodniczącego - PROGRAM DOBROWOLNYCH ODEJŚĆ - kliknij by przeczytać lub pobrać


11.07.2014 PROGRAM DOBROWOLNYCH ODEJŚĆ, limity w ramach PDO

Koleżanki i koledzy przypominamy treść programu, limitu jaki został określony. A także sygnatariuszy tego porozumienia.

PROGRAM DOBROWOLNYCH ODEJŚĆ - kliknij by przeczytać lub pobrać

Limity PDO - kliknij by przeczytać lub pobrać


17.06.2014 Podwyżki, PDO

Porozumienie dotyczące zasad wzrostu wynagrodzenia od dnia 01.06.2014Sprzeciw OZZ SOK dotyczący wykluczenia SOK z Programu Dobrowolnych Odejść


06.05.2014 Kolejne negocjacje ZUZP

W dniu dzisiejszym, tj. 06.05.2014 r. odbyły się kolejne negocjacje zapisów nowego ZUZP w Spółce.
Pierwszą część spotkania zdominowały zagadnienia związane z programem dobrowolnych odejść (PDO). Związkowcy podkreślali, że zapisy porozumienia obowiązują obie strony.
Strona Pracodawcy musi przestrzegać zobowiązań. Zapis paragrafu 7 ust. 1 jest jednoznaczny : podstawowym wymogiem do skorzystania z PDO jest nabycie uprawnień emerytalnych, ust. 2 mówi o 30 letnim stażu.
Inne traktowanie zapisów, z których Dyrektor się wycofał, będzie oznaczało chęć zwolnień z pracy w związku z tzw. tworzeniem Centrów (CUF). Na takie rozwiązania nie ma zgody Związków. Nie ma i nie będzie zgody na zwolnienia z pracy w ramach PDO, z przyczyn innych jak wymienione w par. 7.
Druga część dotyczyła nowego kształtu Tabeli wynagradzania. Do grupy miałyby wejść : funkcyjny, stażowy i część premii.
Całość symulacji zostanie przekazana do dalszych negocjacji w dniu 21 maja 2014r.


06.02.2014 Kilka spraw z ostatnich dni.

Koleżanki i Koledzy
W ostatnim okresie nasz związek poczynił kilka kroków by uregulować sytuację Straży Ochrony Kolei.
Skierowano dwa pisma:
1. Pismo do ministra Zbigniewa Klepackiego
2. Pismo do wicepremiera Janusza Piechocińskiego
Odbyło się również spotkanie branży TRANSPORT w OPZZ z udziałem premier Bieńkowskiej.
Z uwagi na ograniczony czas tego spotkania nie wszystkie osoby zgłaszające się do zadania pytań wystąpiły ze swoimi pytaniami.
Pani premier Bieńkowska poprosiła by te osoby swoje pytania skierowały drogą pisemną.
Udało mi się osobiście zadać pytanie ministrowi Zbigniewowi Klepackiemu po wyjściu z sali w sprawie SOK.
Minister odpowiedział, że w sprawie naszego wystąpienia niema jeszcze opinii.
3. Komunikat ze spotkania Branży Transport w OPZZ.

Pismo do min. Klepackiego - kliknij by przeczytać lub pobrać

Pismo do prem. Piechocińskiego - kliknij by przeczytać lub pobrać

Komunikat z posiedzenia Rady Branży "TRANSPORT" - kliknij by przeczytać lub pobrać


Wspomnę również, że nasz związek jeszcze w ubiegłym roku w miesiącu grudzień,
podczas posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w KG SOK poruszył po raz kolejny sprawę "badań okresowych".
Pani naczelnik wydziału ds. pracowniczych i organizacyjnych Dorota Sobkiewicz poinformowała,
że KG SOK przesłała propozycje do Centrali Spółki i obecnie sprawa oczekuje na rozpatrzenie w Biurze Prawnym PKP PLK S.A.


04.02.2014 Forum dostępne dla wszystkich


30.12.2013 List otwarty do Posła Michała Jarosa

LIST OTWARTY - kliknij by przeczytać lub pobrać


30.12.2013 Odpowiedź Dyrektora - Pełnomocnika Zarządu d/s pracowniczych na pismo OZZ SOK w sprawie emerytur pomostowych dla funkcjonariuszy "administracyjnych"

Odpowiedź - kliknij by przeczytać lub pobrać


W dniu 11.09.2013 roku Ogólnopolski Związek Zawodowy Straży Ochrony Kolei aktywnie uczestniczył w przemarszu ulicami Warszawy spod MT,BiGM pod SEJM. Demonstracja zorganizowana została w dniach protestu obywatelskiego. Dziękuję naszym koleżankom i kolegom za bardzo liczny udział w pikiecie.

Galeria zdjęć z pikiety - aby powiększyć zdjęcie należy na nie kliknąć21.08.2013 11 września jedziemy do Warszawy


02.07.2013 OPZZ reaguje na ataki polityków odnoszące się do związków zawodowych


06.02.2013 Odpowiedź z MPiPS w sprawie emerytur pomostowych

Odpowiedź MPiPS - kliknij by przeczytać lub pobrać


24.01.2013 Jutro strajk ostrzegawczy

Biorąc pod uwagę działania pracodawców Grupy PKP podczas przerwy w mediacjach dotyczących realizacji uprawnień do ulgowych przejazdów kolejowych w 2013 roku - centrale związkowe podjęły decyzję o przeprowadzeniu strajku ostrzegawczego w dniu 25.01.2013 roku.

Pismo central związkowych do pracowników

Decyzja o strajku przekazana mediatorowi i stronie pracodawcyBezpieczny przejazd