Ogólnopolski Związek Zawodowy Straży Ochrony Kolei
Licznik odwiedzin
 

OZZ SOK jest zrzeszony w strukturach OPZZ

27.04.2018 Co dalej z projektem ustawy o Straży Kolejowej ?

Koleżanki i Koledzy
Na stronie OCHRONA24.info w dniu dzisiejszym ukazał się artykuł mówiący o pracach związanych z naszą przyszłością.

Artykuł na Ochrona24.info - kliknij by obejrzeć16.03.2018 Spotkanie Związków Zawodowych działających w Straży Ochrony Kolei z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji p. Joachimem Brudzińskim.

Koleżanki i Koledzy
Ogólnopolski Związek Zawodowy Straży Ochrony Kolei w dniu wczorajszym uczestniczył w spotkaniu
przedstawicieli Związków Zawodowych działających w Straży Ochrony Kolei z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji p. Joachimem Brudzińskim.
Celem spotkania było omówienie przyszłości Straży Ochrony Kolei, oraz między innymi bieżącej współpracy ministerstwa ze związkami.

Pismo do MSWiA z dnia 07.02.2018 - kliknij by przeczytać lub pobrać

Pismo do MSWiA z dnia 15.03.2018 - kliknij by przeczytać lub pobrać

Oficjalna informacja MSWiA - kliknij by obejrzeć


23.02.2018 Komendant Główny Straży Ochrony Kolei dr inż. Józef Hałyk udzielił wywiadu w PR24.

Wywiad - kliknij by obejrzeć i posłuchać


19.09.2017 MSWiA odpowiedziało na nasze prośby o spotkanie

Koleżanki i Koledzy
Ogólnopolski Związek Zawodowy Straży Ochrony Kolei otrzymał odpowiedź na swoje wystąpienia w sprawie spotkania z Ministrem Spraw Węwnętrznych i Administracji.


12.05.2017 Dostosowanie obszaru działania Komend Regionalnych SOK - odpowiedź

Koleżanki i Koledzy
Ogólnopolski Związek Zawodowy Straży Ochrony Kolei otrzymał odpowiedź na swoje wystąpienie w sprawie zmian obszaru działania Komend Regionalnych.


12.05.2017 Dostosowanie obszaru działania Komend Regionalnych SOK

Koleżanki i Koledzy
Ogólnopolski Związek Zawodowy Straży Ochrony Kolei w sprawie zmian obszaru działania Komend Regionalnych stoi na stanowisku,
że nie należy dokonywać żadnych zmian obszaru działania i siedzib istniejących Komend Regionalnych SOK do czasu uchwalenia ustawy o Straży Ochrony Kolei.
Uzasadnienie zostało zawarte w piśmie poniżej:


12.05.2017 Posiłki profilaktyczne

Koleżanki i Koledzy
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zwróciło się z prośbą do Rady Dialogu Społecznego
o podjęcie dyskusji na temat zakresu niezbędnych zmian w rozporządzeniu o posiłkach profilaktycznych i napojach.
OZZ SOK wystosował do naszego przedstawiciela w RDS pismo niniejszej treści :23.01.2017 Posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Kolejnictwa

Dnia 23 stycznia 2017 r. w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa odbyło się posiedzenie Zespołu Trójstronnego do spraw Kolejnictwa.
Posiedzeniu Zespołu przewodniczył podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa Andrzej Bittel.
Tematem posiedzenia zespołu było omówienie zmian Regulaminu Zespołu, jak również sprawy związane z powołaniem podzespołu do spraw zakładów zaplecza kolei
i harmonogramów działania podzespołów roboczych, powołanych na posiedzeniu Zespołu Trójstronnego do spraw Kolejnictwa 1 czerwca 2016 r.
Ogólnopolski Związek Zawodowy Straży Ochrony Kolei, który jest członkiem Zespołu reprezentował Władysław Gajdek przewodniczący Zarządu Krajowego OZZSOK.
W punkcie trzecim spotkania „ Sprawy różne” przewodniczący Gajdek zadał pytanie dotyczące opublikowanego w kwietniu 2016 r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji projektu ustawy o Straży Ochrony Kolei.
Odpowiadając na pytanie Pan Minister Andrzej Bittel odpowiedział, że wymieniony projekt ustawy jest mu znany. Dalsze prace legislacyjne są w gestii Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji a Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa nie przeciwstawia się prowadzonym pracom.16.12.2016 Ku rozwadze ...

Dnia 12 grudnia 2016 roku w Warszawie, w Komendzie Głównej Straży Ochrony Kolei na zaproszenie Komendanta Głównego SOK odbyło się spotkanie organizacji związkowych
działających w KG SOK. Na spotkaniu miały być omawiane sprawy bieżące, nie dotyczące żadnej tajemnicy poufnej.
Po powitaniu przez Komendanta Głównego SOK obecnych na sali przedstawicieli organizacji związkowych i przedstawieniu celu spotkania, na salę przybył spóźniony
przewodniczący Związku Zawodowego Kolejarzy Okręgu Centralnego Zakładowej Organizacji Związkowej w PKP PLK S.A. Komenda Główna Straży Ochrony Kolei p. Andrzej B.,
który zaraz po wejściu poprosił o głos prowadzącego spotkanie Komendanta Głównego SOK.
Po udzieleniu głosu zwrócił się do Komendanta i zebranych na sali uczestników spotkania z wnioskiem o opuszczenie sali przez przewodniczącego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Straży Ochrony Kolei kol. Władysława Gajdka.
Wniosek uzasadnił tym, że według jego wiedzy przewodniczący OZZ SOK nie posiada "poświadczenia bezpieczeństwa".
Po wywołanej w tej sprawie dyskusji prowadzący spotkanie p. Komendant Główny SOK uznał, że wniosek w chwili obecnej nie posiada uzasadnienia i przewodniczący OZZ SOK pozostał na sali.
Powyższy incydent wywołany przez Przewodniczącego Związku Zawodowego Kolejarzy Okręgu Centralnego Zakładowej Organizacji Związkowej w PKP PLK S.A.
Komenda Główna Straży Ochrony Kolei p. Andrzej B., poddajemy pod rozwagę i pozostawiamy bez komentarza.


16.11.2016 ZSIP wybrany

Informujemy iż, Zakładowym Społecznym Inspektorem Pracy w SOK wybrany został wiceprzewodniczący Związku Zawodowego Kolejarzy Śląskich przy SOK Kazimierz Kuś.
Obowiązki ZSIP kolega Kuś pełnił będzie do czasu rozstrzygnięcia sądowego sprawy Roberta Soboty, lub upływu kadencji.


23.10.2016 Zaproszenie na pielgrzymkę


16.09.2016 ZSIP zwolniony z pracy w trybie natychmiastowym

Komendant Główny Straży Ochrony Kolei na podstawie art. 52 § pkt. 1 kodeksu pracy rozwiązał umowę o pracę ze społecznym inspektorem pracy w Komendzie Głównej SOK Robertem S.
Przyczyną rozwiązania umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony ze społecznym inspektorem pracy Komendy Głównej SOK bez zachowania okresu wypowiedzenia było uznanie przez pracodawcę:
- podejmowanie działań skutkujących opublikowaniem w sieci Internet za pośrednictwem portalu facebook.com, zdjęć pomieszczeń zakwaterowania w Krakowie funkcjonariuszy SOK podczas Światowych Dni Młodzieży,
- podejmowanie działań skutkujących opublikowaniem i ujawnieniem w sieci Internet treści stanowiących tajemnicę przedsiębiorcy,
- brak dbałości o dobre imię pracodawcy.


15.05.2016 Projekt Ustawy o Straży Ochrony Kolei - wnioski i opinie.

Projekt Ustawy o SOK - kliknij by przejść do strony z wnioskami i opiniami.


29.04.2016 Nowe badania okresowe stały się faktem.

Rozporządzenie - kliknij by przeczytać lub pobrać


21.04.2016 Projekt Ustawy o Straży Ochrony Kolei opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji.


Projekt Ustawy o SOK - kliknij by przeczytać lub pobrać


13.04.2016 Wspólne stanowisko związków zawodowych w sprawie projektu regulaminu ZFŚS.

Wspólne stanowisko związków zawodowych w sprawie projektu regulaminu ZFŚS, bez NSZZ FSOK - kliknij by przeczytać lub pobrać


05.04.2016 Wspólne stanowisko związków zawodowych w sprawie projektu regulaminu pracy
oraz poprawki zgłoszone do tego projektu przez naszą organizację związkową.

Wspólne stanowisko związków zawodowych w sprawie projektu regulaminu pracy - kliknij by przeczytać lub pobrać

Poprawki zgłoszone przez OZZ SOK do projektu regulaminu pracy - kliknij by przeczytać lub pobrać


25.02.2016 Stanowisko związków zawodowych w sprawie regulaminu premiowania.

Czekamy tylko na podpis NSZZ SOLIDARNOŚĆ - kliknij by przeczytać lub pobrać


11.02.2016 Zdjęcie było .... , ciąg dalszy nastąpił.

Koleżanki i Koledzy, sprawa zdjęcia kol. Bogdana J. nabiera kolorytu. Pod Waszą rozwagę publikujemy poniższe pisma.

Komunikat ze strony NSZZ FSOK

Komunikat Rady Branżowej i OZZ SOK

Komunikat NSZZ SOLIDARNOŚĆ 80


Zdjęcie było ważniejsze niż dotrzymanie słowa


Przelicznik do nagród jubileuszowych

Koleżanki i Koledzy. Publikujemy decyzję Prezesa Zarządu PKP PLK S.A.
w sprawie podstawy wymiaru nagród jubileuszowych dla pracowników PKP PLK S.A. na rok 2016.


11.01.2016 Projekt "badań okresowych" upubliczniony na stronie RCL

Koleżanki i Koledzy na stronie Rządowego Centrum Legislacyjnego ukazał się projekt rozporządzenia o naszych "badaniach okresowych".
Jak można przeczytać w uzasadnieniu łagodzi on wymagania zdrowotne stawiane funkcjonariuszom SOK, a także usuwa "sztuczny" podział na administracyjnych i operacyjnych.

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju zmieniający rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinni odpowiadać funkcjonariusze straży ochrony kolei, zasad oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby oraz trybu i jednostek uprawnionych do orzekania o tej z zdolności. - kliknij by przeczytać lub pobrać


07.01.2016 OZZ SOK nie zapomniało o zmianie badań okresowych

Pismo do p. ministra Adamczyka w sprawie przyśpieszenia prac legislacyjnych na projektem rozporządzenia zmieniającego Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 października 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinni odpowiadać funkcjonariusze straży ochrony kolei, zasad oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby oraz trybu i jednostek uprawnionych do orzekania o tej zdolności. - kliknij by przeczytać lub pobrać


03.12.2015 Rekrutacja do SOK według PKP PLK S.A.

Odpowiedź PKP PLK S.A. na nasze pismo dotyczące sposobu rekrutacji do SOK i rekrutacji wewnętrznej w SOK - kliknij by przeczytać lub pobrać


03.12.2015 Bony żywieniowe zamiast słoików według PKP PLK S.A. - CHYBA DA SIĘ ale ...

Odpowiedź PKP PLK S.A. na nasze pismo dotyczące wydawania bonów żywieniowych zamiast "słoików" - kliknij by przeczytać lub pobrać


26.11.2015 Bony zamiast słoików - NIE DA SIĘ


04.11.2015 Realizacja uchwał VI Zjazdu Delegatów OZZ SOK

Koleżanki i Koledzy, Prezydium ZK OZZ SOK realizując wolę Delegatów VI Zjazdu OZZ SOK w Zakopanem, zawartą w przyjętych uchwałach, wystosowało następujące pisma:

Pismo dotyczące rekrutacji wewnętrznej oraz naboru do SOK - kliknij by przeczytać lub pobrać

Pismo dotyczące utworzenia posterunków SOK w Komendach Regionalnych, obejmujących obszary niewłączone do istniejących posterunków - kliknij by przeczytać lub pobrać

Pismo dotyczące wydawania bonów żywieniowych , zamiast "słoików" - kliknij by przeczytać lub pobrać


04.11.2015 XXXII Ogólnopolska Pielgrzymka Kolejarzy


27 - 29.10.2015 VI Krajowy Zjazd Delegatów OZZ SOK w Zakopanem

Koleżani i Koledzy.
Już po raz szósty w historii OZZ SOK wybrani przez Was delegaci obradowali na Zjeździe Krajowym, na którym ocenili pracę ustępującego Zarządu,
wybrali nowe władze Związku, a także nakreślili kierunki działania na najbliższe cztery lata.
VI Zjazd Krajowy zbiegł się z Jubileuszem działalności Związku. W dniu 21 września 1995 roku w sali szkoleniowej Ośrodka Szkolenia Zawodowego
Hodowli i Tresury Psów Służbowych SOK w Zbąszyniu rozpoczął obrady historyczny I Krajowy Zjazd Delegatów OZZ SOK.
Z okazji Jubileuszu 12 koleżanek i kolegów na wniosek ZK OZZ SOK odznaczonych zostało Odznaką za Zasługi dla OPZZ.


PAŹDZIERNIK 2015 20-lecie działalności OZZ SOK

Jubileusz działalności związkowej dla dobra naszej całej formacji, jak również szeregowych funkcjonariuszy SOK nie zwalnia nas z ciężkiej pracy i podejmowania niewygodnych pytań oraz trudnych rozmów.
Naszych oponentów pragniemy poinformować, że nie osiądziemy na laurach i zmierzymy się z każdym tematem. Również tym bardzo niewygodnym.


07.09.2015 Gazeta prawna o naszych emeryturach pomostowych

kliknij by przeczytać lub pobrać


03.08.2015 Zbliżają się wybory parlamentarne

Koleżanki i koledzy, szybkimi krokami zbliżają się wybory do Sejmu i Senatu. Powstają listy kandydatów, niektórzy zmieniają "barwy klubowe".
Przedstawiamy Wam pod rozwagę pismo skierowane do p. Janusza Piechocińkiego.

kliknij by przeczytać lub pobrać


20.08.2015 OZZ SOK otrzymał odpowiedź z MIiR w sprawie podziału funkcjonariuszy

Koleżanki i koledzy, przedstawiamy wymianę korespondencji z MIiR w sprawie zmian w rozporządzeniu o "badaniach okresowych".

Pismo do p. Marii Wasiak Minister Infrastruktury i Rozwoju - kliknij by przeczytać lub pobrać

Pismo od p. Sławomir Żałobka Podsekretarz Stanu Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju - kliknij by przeczytać lub pobrać


10.08.2015 Poseł Tomasz Kamiński o podziale funkcjonariuszy.

Interpelacja nr 33607 do ministra infrastruktury i rozwoju w sprawie podziału funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei
W dniach 5 i 16 września 2014 r. skierowałem do Wicepremier Minister Infrastruktury i Rozwoju Elżbiety Bieńkowskiej interpelację w sprawie podziału funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei (pisma znak: SPS-023-28377 i SPS-023-28578). W odpowiedzi na złożone interpelacje Podsekretarz Stanu Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju Zbigniew Klepacki udzielił mi odpowiedzi pismem znak DTK-IV-0701-1-4-WN/14 z dnia 24 września 2014 r. Udzielona odpowiedź jest niesatysfakcjonująca, ponieważ informacje w niej zawarte nie wyjaśniają wątpliwości o które zwracałem się. Szczególnie nie odniesiono się, czy przepis ustawy o transporcie kolejowym daje podstawę do podziału funkcjonariuszy SOK na administracyjnych i operacyjnych.
Nie zgadzam się z poglądem zaprezentowanym przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, że na podstawie rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 6 października 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinni odpowiadać funkcjonariusze straży ochrony kolei, zasad oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby oraz trybu i jednostek uprawnionych do orzekania o tej zdolności (Dz. U. Nr 232, poz. 2332) można było dokonać podziału funkcjonariuszy SOK na operacyjnych i administracyjnych.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 12 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinni odpowiadać funkcjonariusze straży ochrony kolei, zasad oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby oraz trybu i jednostek uprawnionych do orzekania o tej zdolności ( Dz. U. 2015 r. poz. 26 ). nie wprowadziło zmian. O zmianę w § 9 ust. 1 w zakresie podziału funkcjonariuszy wnosiły organizacje związkowe podczas procesu legislacyjnego nad ww. projektem.
Minister wydając rozporządzenie powinien więc brać pod uwagę zadania oraz zasady działania formacji uzbrojonej jaką jest straż ochrony kolei, a nie zadania oraz zasady działania poszczególnych funkcjonariuszy tej formacji. Zgodnie z art. 59 ust. 6 pkt 3 ustawy o transporcie kolejowym minister właściwy do spraw transportu został upoważniony do określenia, w drodze rozporządzenia, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, szczegółowych warunków, jakim powinni odpowiadać funkcjonariusze.
Nie podzielam również opinii, że Komendant Główny SOK wydając 24 kwietnia 2007 r. decyzje nr 22/2007 oraz dnia 20 sierpnia 2010 r. decyzję nr 52/2010 w sprawie statusu funkcjonariusza SOK, wprowadzając tymi decyzjami podział funkcjonariuszy SOK na funkcjonariuszy administracyjnych i operacyjnych - postąpił właściwie.
W związku z powyższym zwracam się do Pani Minister o ponowne wyjaśnienie sprawy podziału funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei, licząc na jej poważne i rzetelne potraktowanie oraz udzielenie konkretnych odpowiedzi, na następujące pytania:
1. Czy podział funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei na administracyjnych i operacyjnych jest zgodny z ustawą z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym?
2. Czy Komendant Główny SOK miał prawo do wydania decyzji nr 22/2007 i 52/2010 dzielących funkcjonariuszy SOK na administracyjnych i operacyjnych?
3. Czy Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zwraca Spółce PKP Polskie Linie Kolejowe S. A. koszty działalności Straży Ochrony Kolei, zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjny w Warszawie dnia 29 lipca 2013 r. sygnatura: VII SA/Wa 92/13 ?

Sławomir Żałobka - podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju odpowiada Panu Posłowi - kliknij by przeczytać lub pobrać


22.07.2015 Nadal dążymy do poprawy rozporządzenia o badaniach okresowych.

Ogólnopolski Związek Zawodowy Straży Ochrony Kolei nadal dąży do usunięcia niesprawiedliwego podziału funkcjonariuszy na operacyjnych i administracyjnych.

Pismo RPO wraz z załącznikiem - kliknij by przeczytać lub pobrać


06.07.2015 Wspólne stanowisko Związków Zawodowych działających w SOK jako odpowiedź na komunikat NSZZ SOLIDARNOŚĆ SOK


03.06.2015 OZZ SOK przedstawił wniosek o zmianę wysokości funduszu premiowania


11.05.2015 OZZ SOK nie zgadza się z formą wprowadzenia nowego regulaminu ZFŚS


27.04.2015 Kandydat do Rady Nadzorczej PKP PLK S.A. rekomendowany przez OZZ SOK

Koleżanki i Koledzy, każdy może na swoim Posterunku SOK zebrać głosy poparcia od osób chcących poprzeć kandydaturę Piotrka Gebela do rady nadzorczej.

Wzór listy poparcia - kliknij by przeczytać lub pobrać


18.04.2015 Marsz Gwiaździsty OPZZ - Branża Transport

W dniu 18.04.2015 roku Ogólnopolski Związek Zawodowy Straży Ochrony Kolei aktywnie uczestniczył w przemarszu ulicami Warszawy. W Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju złożona została petycja, w której znalazł się również nasz postulat. Dziękuję naszym koleżankom i kolegom za udział w marszu.

Galeria zdjęć z pikiety - aby powiększyć zdjęcie należy na nie kliknąć09.04.2015 MANIFESTACJA 18.04.2015 w Warszawie


25.03.2015 Rzecznik Praw Obywatelskich odpowiada.

załącznik dołączony do pisma - kliknij by przeczytać lub pobrać


17.03.2015 MIiR informuje co z naszą ustawą pragmatyczną !


10.03.2015 Miejsce pracy dla funkcjonariuszy GOI

Koleżanki i koledzy, przedstawiamy odpowiedź Dyrektora Grzegorza Sokołowskiego - pełnomocnika Zarządu PKP PLK d/s pracowniczych o realizację postanowień
porozumienia punkt 9 , podpunkt 6.

Odpowiedź p. Grzegorza Sokołowskiego - kliknij by przeczytać lub pobrać


10.02.2015 SOK z ustawą pragmatyczną ?

Koleżanki i koledzy, kilka tygodni temu OZZ SOK zwrócił się do Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Gospodarki p . Janusza Piechocińskiego,
z zapytaniem o dalsze losy Straży Ochrony Kolei. Nasze wystąpienie zaowocowało korespondencją skierowaną do Szefa Gabinetu Politycznego Ministra Infrastruktury
i Rozwoju p. Adama Bielawskiego, w której zawarte jest pytanie czy trwają prace nad wydzieleniem SOK ze struktur PKP.

Pismo skierowane do M I i R - kliknij by przeczytać lub pobrać


10.02.2015 Miejsce pracy dla funkcjonariuszy GOI

Koleżanki i koledzy, gdy jedni tylko się chwalą, że coś zrobią z nierównym traktowaniem funkcjonariuszy SOK będących w grupach GOI,
OZZ SOK wystąpił do Dyrektora Grzegorza Sokołowskiego - pełnomocnika Zarządu PKP PLK d/s pracowniczych o realizację postanowień
porozumienia punkt 9 , podpunkt 6.

Pismo skierowane do p. Grzegorza Sokołowskiego - kliknij by przeczytać lub pobrać


27.01.2015 RPO odpowiada w sprawie podziału na administracyjnych i operacyjnych

Pismo Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie podziału funkcjonariuszy na administracyjnych i operacyjnych - kliknij by przeczytać lub pobrać


14.01.2015 Wymiana korespondencji z RPO

Pismo do Rzecznika Praw Obywatelskich w związku z połowiczną odpowiedzią na nasze wystąpienie. - kliknij by przeczytać lub pobrać

Odpowiedź RPO na wniosek o wystąpienie do Trybunału Konstytucyjnego - kliknij by przeczytać lub pobrać


14.01.2015 Przypominamy się Wiceprezesowi Rady Ministrów, Ministrowi Gospodarki

Pismo do Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Gospodarki - p. Janusza Piechocińskiego - kliknij by przeczytać lub pobraćBezpieczny przejazd