Ogólnopolski Związek Zawodowy Straży Ochrony Kolei
Licznik odwiedzin
Darmowy licznik odwiedzin
 

19.09.2017 MSWiA odpowiedziało na nasze prośby o spotkanie

Koleżanki i Koledzy
Ogólnopolski Związek Zawodowy Straży Ochrony Kolei otrzymał odpowiedź na swoje wystąpienia w sprawie spotkania z Ministrem Spraw Węwnętrznych i Administracji.


12.05.2017 Dostosowanie obszaru działania Komend Regionalnych SOK - odpowiedź

Koleżanki i Koledzy
Ogólnopolski Związek Zawodowy Straży Ochrony Kolei otrzymał odpowiedź na swoje wystąpienie w sprawie zmian obszaru działania Komend Regionalnych.


12.05.2017 Dostosowanie obszaru działania Komend Regionalnych SOK

Koleżanki i Koledzy
Ogólnopolski Związek Zawodowy Straży Ochrony Kolei w sprawie zmian obszaru działania Komend Regionalnych stoi na stanowisku,
że nie należy dokonywać żadnych zmian obszaru działania i siedzib istniejących Komend Regionalnych SOK do czasu uchwalenia ustawy o Straży Ochrony Kolei.
Uzasadnienie zostało zawarte w piśmie poniżej:


12.05.2017 Posiłki profilaktyczne

Koleżanki i Koledzy
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zwróciło się z prośbą do Rady Dialogu Społecznego
o podjęcie dyskusji na temat zakresu niezbędnych zmian w rozporządzeniu o posiłkach profilaktycznych i napojach.
OZZ SOK wystosował do naszego przedstawiciela w RDS pismo niniejszej treści :23.01.2017 Posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Kolejnictwa

Dnia 23 stycznia 2017 r. w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa odbyło się posiedzenie Zespołu Trójstronnego do spraw Kolejnictwa.
Posiedzeniu Zespołu przewodniczył podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa Andrzej Bittel.
Tematem posiedzenia zespołu było omówienie zmian Regulaminu Zespołu, jak również sprawy związane z powołaniem podzespołu do spraw zakładów zaplecza kolei
i harmonogramów działania podzespołów roboczych, powołanych na posiedzeniu Zespołu Trójstronnego do spraw Kolejnictwa 1 czerwca 2016 r.
Ogólnopolski Związek Zawodowy Straży Ochrony Kolei, który jest członkiem Zespołu reprezentował Władysław Gajdek przewodniczący Zarządu Krajowego OZZSOK.
W punkcie trzecim spotkania „ Sprawy różne” przewodniczący Gajdek zadał pytanie dotyczące opublikowanego w kwietniu 2016 r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji projektu ustawy o Straży Ochrony Kolei.
Odpowiadając na pytanie Pan Minister Andrzej Bittel odpowiedział, że wymieniony projekt ustawy jest mu znany. Dalsze prace legislacyjne są w gestii Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji a Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa nie przeciwstawia się prowadzonym pracom.16.12.2016 Ku rozwadze ...

Dnia 12 grudnia 2016 roku w Warszawie, w Komendzie Głównej Straży Ochrony Kolei na zaproszenie Komendanta Głównego SOK odbyło się spotkanie organizacji związkowych
działających w KG SOK. Na spotkaniu miały być omawiane sprawy bieżące, nie dotyczące żadnej tajemnicy poufnej.
Po powitaniu przez Komendanta Głównego SOK obecnych na sali przedstawicieli organizacji związkowych i przedstawieniu celu spotkania, na salę przybył spóźniony
przewodniczący Związku Zawodowego Kolejarzy Okręgu Centralnego Zakładowej Organizacji Związkowej w PKP PLK S.A. Komenda Główna Straży Ochrony Kolei p. Andrzej B.,
który zaraz po wejściu poprosił o głos prowadzącego spotkanie Komendanta Głównego SOK.
Po udzieleniu głosu zwrócił się do Komendanta i zebranych na sali uczestników spotkania z wnioskiem o opuszczenie sali przez przewodniczącego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Straży Ochrony Kolei kol. Władysława Gajdka.
Wniosek uzasadnił tym, że według jego wiedzy przewodniczący OZZ SOK nie posiada "poświadczenia bezpieczeństwa".
Po wywołanej w tej sprawie dyskusji prowadzący spotkanie p. Komendant Główny SOK uznał, że wniosek w chwili obecnej nie posiada uzasadnienia i przewodniczący OZZ SOK pozostał na sali.
Powyższy incydent wywołany przez Przewodniczącego Związku Zawodowego Kolejarzy Okręgu Centralnego Zakładowej Organizacji Związkowej w PKP PLK S.A.
Komenda Główna Straży Ochrony Kolei p. Andrzej B., poddajemy pod rozwagę i pozostawiamy bez komentarza.


16.11.2016 ZSIP wybrany

Informujemy iż, Zakładowym Społecznym Inspektorem Pracy w SOK wybrany został wiceprzewodniczący Związku Zawodowego Kolejarzy Śląskich przy SOK Kazimierz Kuś.
Obowiązki ZSIP kolega Kuś pełnił będzie do czasu rozstrzygnięcia sądowego sprawy Roberta Soboty, lub upływu kadencji.


23.10.2016 Zaproszenie na pielgrzymkę


16.09.2016 ZSIP zwolniony z pracy w trybie natychmiastowym

Komendant Główny Straży Ochrony Kolei na podstawie art. 52 § pkt. 1 kodeksu pracy rozwiązał umowę o pracę ze społecznym inspektorem pracy w Komendzie Głównej SOK Robertem S.
Przyczyną rozwiązania umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony ze społecznym inspektorem pracy Komendy Głównej SOK bez zachowania okresu wypowiedzenia było uznanie przez pracodawcę:
- podejmowanie działań skutkujących opublikowaniem w sieci Internet za pośrednictwem portalu facebook.com, zdjęć pomieszczeń zakwaterowania w Krakowie funkcjonariuszy SOK podczas Światowych Dni Młodzieży,
- podejmowanie działań skutkujących opublikowaniem i ujawnieniem w sieci Internet treści stanowiących tajemnicę przedsiębiorcy,
- brak dbałości o dobre imię pracodawcy.


15.05.2016 Projekt Ustawy o Straży Ochrony Kolei - wnioski i opinie.

Projekt Ustawy o SOK - kliknij by przejść do strony z wnioskami i opiniami.


29.04.2016 Nowe badania okresowe stały się faktem.

Rozporządzenie - kliknij by przeczytać lub pobrać


21.04.2016 Projekt Ustawy o Straży Ochrony Kolei opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji.


Projekt Ustawy o SOK - kliknij by przeczytać lub pobrać


13.04.2016 Wspólne stanowisko związków zawodowych w sprawie projektu regulaminu ZFŚS.

Wspólne stanowisko związków zawodowych w sprawie projektu regulaminu ZFŚS, bez NSZZ FSOK - kliknij by przeczytać lub pobrać


05.04.2016 Wspólne stanowisko związków zawodowych w sprawie projektu regulaminu pracy
oraz poprawki zgłoszone do tego projektu przez naszą organizację związkową.

Wspólne stanowisko związków zawodowych w sprawie projektu regulaminu pracy - kliknij by przeczytać lub pobrać

Poprawki zgłoszone przez OZZ SOK do projektu regulaminu pracy - kliknij by przeczytać lub pobrać


25.02.2016 Stanowisko związków zawodowych w sprawie regulaminu premiowania.

Czekamy tylko na podpis NSZZ SOLIDARNOŚĆ - kliknij by przeczytać lub pobrać


11.02.2016 Zdjęcie było .... , ciąg dalszy nastąpił.

Koleżanki i Koledzy, sprawa zdjęcia kol. Bogdana J. nabiera kolorytu. Pod Waszą rozwagę publikujemy poniższe pisma.

Komunikat ze strony NSZZ FSOK

Komunikat Rady Branżowej i OZZ SOK

Komunikat NSZZ SOLIDARNOŚĆ 80


Zdjęcie było ważniejsze niż dotrzymanie słowa


Przelicznik do nagród jubileuszowych

Koleżanki i Koledzy. Publikujemy decyzję Prezesa Zarządu PKP PLK S.A.
w sprawie podstawy wymiaru nagród jubileuszowych dla pracowników PKP PLK S.A. na rok 2016.


11.01.2016 Projekt "badań okresowych" upubliczniony na stronie RCL

Koleżanki i Koledzy na stronie Rządowego Centrum Legislacyjnego ukazał się projekt rozporządzenia o naszych "badaniach okresowych".
Jak można przeczytać w uzasadnieniu łagodzi on wymagania zdrowotne stawiane funkcjonariuszom SOK, a także usuwa "sztuczny" podział na administracyjnych i operacyjnych.

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju zmieniający rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinni odpowiadać funkcjonariusze straży ochrony kolei, zasad oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby oraz trybu i jednostek uprawnionych do orzekania o tej z zdolności. - kliknij by przeczytać lub pobrać


07.01.2016 OZZ SOK nie zapomniało o zmianie badań okresowych

Pismo do p. ministra Adamczyka w sprawie przyśpieszenia prac legislacyjnych na projektem rozporządzenia zmieniającego Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 października 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinni odpowiadać funkcjonariusze straży ochrony kolei, zasad oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby oraz trybu i jednostek uprawnionych do orzekania o tej zdolności. - kliknij by przeczytać lub pobrać


03.12.2015 Rekrutacja do SOK według PKP PLK S.A.

Odpowiedź PKP PLK S.A. na nasze pismo dotyczące sposobu rekrutacji do SOK i rekrutacji wewnętrznej w SOK - kliknij by przeczytać lub pobrać


03.12.2015 Bony żywieniowe zamiast słoików według PKP PLK S.A. - CHYBA DA SIĘ ale ...

Odpowiedź PKP PLK S.A. na nasze pismo dotyczące wydawania bonów żywieniowych zamiast "słoików" - kliknij by przeczytać lub pobrać


26.11.2015 Bony zamiast słoików - NIE DA SIĘ


04.11.2015 Realizacja uchwał VI Zjazdu Delegatów OZZ SOK

Koleżanki i Koledzy, Prezydium ZK OZZ SOK realizując wolę Delegatów VI Zjazdu OZZ SOK w Zakopanem, zawartą w przyjętych uchwałach, wystosowało następujące pisma:

Pismo dotyczące rekrutacji wewnętrznej oraz naboru do SOK - kliknij by przeczytać lub pobrać

Pismo dotyczące utworzenia posterunków SOK w Komendach Regionalnych, obejmujących obszary niewłączone do istniejących posterunków - kliknij by przeczytać lub pobrać

Pismo dotyczące wydawania bonów żywieniowych , zamiast "słoików" - kliknij by przeczytać lub pobrać


04.11.2015 XXXII Ogólnopolska Pielgrzymka Kolejarzy


27 - 29.10.2015 VI Krajowy Zjazd Delegatów OZZ SOK w Zakopanem

Koleżani i Koledzy.
Już po raz szósty w historii OZZ SOK wybrani przez Was delegaci obradowali na Zjeździe Krajowym, na którym ocenili pracę ustępującego Zarządu,
wybrali nowe władze Związku, a także nakreślili kierunki działania na najbliższe cztery lata.
VI Zjazd Krajowy zbiegł się z Jubileuszem działalności Związku. W dniu 21 września 1995 roku w sali szkoleniowej Ośrodka Szkolenia Zawodowego
Hodowli i Tresury Psów Służbowych SOK w Zbąszyniu rozpoczął obrady historyczny I Krajowy Zjazd Delegatów OZZ SOK.
Z okazji Jubileuszu 12 koleżanek i kolegów na wniosek ZK OZZ SOK odznaczonych zostało Odznaką za Zasługi dla OPZZ.


PAŹDZIERNIK 2015 20-lecie działalności OZZ SOK

Jubileusz działalności związkowej dla dobra naszej całej formacji, jak również szeregowych funkcjonariuszy SOK nie zwalnia nas z ciężkiej pracy i podejmowania niewygodnych pytań oraz trudnych rozmów.
Naszych oponentów pragniemy poinformować, że nie osiądziemy na laurach i zmierzymy się z każdym tematem. Również tym bardzo niewygodnym.


07.09.2015 Gazeta prawna o naszych emeryturach pomostowych

kliknij by przeczytać lub pobrać


03.08.2015 Zbliżają się wybory parlamentarne

Koleżanki i koledzy, szybkimi krokami zbliżają się wybory do Sejmu i Senatu. Powstają listy kandydatów, niektórzy zmieniają "barwy klubowe".
Przedstawiamy Wam pod rozwagę pismo skierowane do p. Janusza Piechocińkiego.

kliknij by przeczytać lub pobrać


20.08.2015 OZZ SOK otrzymał odpowiedź z MIiR w sprawie podziału funkcjonariuszy

Koleżanki i koledzy, przedstawiamy wymianę korespondencji z MIiR w sprawie zmian w rozporządzeniu o "badaniach okresowych".

Pismo do p. Marii Wasiak Minister Infrastruktury i Rozwoju - kliknij by przeczytać lub pobrać

Pismo od p. Sławomir Żałobka Podsekretarz Stanu Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju - kliknij by przeczytać lub pobrać


10.08.2015 Poseł Tomasz Kamiński o podziale funkcjonariuszy.

Interpelacja nr 33607 do ministra infrastruktury i rozwoju w sprawie podziału funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei
W dniach 5 i 16 września 2014 r. skierowałem do Wicepremier Minister Infrastruktury i Rozwoju Elżbiety Bieńkowskiej interpelację w sprawie podziału funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei (pisma znak: SPS-023-28377 i SPS-023-28578). W odpowiedzi na złożone interpelacje Podsekretarz Stanu Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju Zbigniew Klepacki udzielił mi odpowiedzi pismem znak DTK-IV-0701-1-4-WN/14 z dnia 24 września 2014 r. Udzielona odpowiedź jest niesatysfakcjonująca, ponieważ informacje w niej zawarte nie wyjaśniają wątpliwości o które zwracałem się. Szczególnie nie odniesiono się, czy przepis ustawy o transporcie kolejowym daje podstawę do podziału funkcjonariuszy SOK na administracyjnych i operacyjnych.
Nie zgadzam się z poglądem zaprezentowanym przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, że na podstawie rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 6 października 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinni odpowiadać funkcjonariusze straży ochrony kolei, zasad oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby oraz trybu i jednostek uprawnionych do orzekania o tej zdolności (Dz. U. Nr 232, poz. 2332) można było dokonać podziału funkcjonariuszy SOK na operacyjnych i administracyjnych.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 12 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinni odpowiadać funkcjonariusze straży ochrony kolei, zasad oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby oraz trybu i jednostek uprawnionych do orzekania o tej zdolności ( Dz. U. 2015 r. poz. 26 ). nie wprowadziło zmian. O zmianę w § 9 ust. 1 w zakresie podziału funkcjonariuszy wnosiły organizacje związkowe podczas procesu legislacyjnego nad ww. projektem.
Minister wydając rozporządzenie powinien więc brać pod uwagę zadania oraz zasady działania formacji uzbrojonej jaką jest straż ochrony kolei, a nie zadania oraz zasady działania poszczególnych funkcjonariuszy tej formacji. Zgodnie z art. 59 ust. 6 pkt 3 ustawy o transporcie kolejowym minister właściwy do spraw transportu został upoważniony do określenia, w drodze rozporządzenia, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, szczegółowych warunków, jakim powinni odpowiadać funkcjonariusze.
Nie podzielam również opinii, że Komendant Główny SOK wydając 24 kwietnia 2007 r. decyzje nr 22/2007 oraz dnia 20 sierpnia 2010 r. decyzję nr 52/2010 w sprawie statusu funkcjonariusza SOK, wprowadzając tymi decyzjami podział funkcjonariuszy SOK na funkcjonariuszy administracyjnych i operacyjnych - postąpił właściwie.
W związku z powyższym zwracam się do Pani Minister o ponowne wyjaśnienie sprawy podziału funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei, licząc na jej poważne i rzetelne potraktowanie oraz udzielenie konkretnych odpowiedzi, na następujące pytania:
1. Czy podział funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei na administracyjnych i operacyjnych jest zgodny z ustawą z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym?
2. Czy Komendant Główny SOK miał prawo do wydania decyzji nr 22/2007 i 52/2010 dzielących funkcjonariuszy SOK na administracyjnych i operacyjnych?
3. Czy Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zwraca Spółce PKP Polskie Linie Kolejowe S. A. koszty działalności Straży Ochrony Kolei, zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjny w Warszawie dnia 29 lipca 2013 r. sygnatura: VII SA/Wa 92/13 ?

Sławomir Żałobka - podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju odpowiada Panu Posłowi - kliknij by przeczytać lub pobrać


22.07.2015 Nadal dążymy do poprawy rozporządzenia o badaniach okresowych.

Ogólnopolski Związek Zawodowy Straży Ochrony Kolei nadal dąży do usunięcia niesprawiedliwego podziału funkcjonariuszy na operacyjnych i administracyjnych.

Pismo RPO wraz z załącznikiem - kliknij by przeczytać lub pobrać


06.07.2015 Wspólne stanowisko Związków Zawodowych działających w SOK jako odpowiedź na komunikat NSZZ SOLIDARNOŚĆ SOK


03.06.2015 OZZ SOK przedstawił wniosek o zmianę wysokości funduszu premiowania


11.05.2015 OZZ SOK nie zgadza się z formą wprowadzenia nowego regulaminu ZFŚS


27.04.2015 Kandydat do Rady Nadzorczej PKP PLK S.A. rekomendowany przez OZZ SOK

Koleżanki i Koledzy, każdy może na swoim Posterunku SOK zebrać głosy poparcia od osób chcących poprzeć kandydaturę Piotrka Gebela do rady nadzorczej.

Wzór listy poparcia - kliknij by przeczytać lub pobrać


18.04.2015 Marsz Gwiaździsty OPZZ - Branża Transport

W dniu 18.04.2015 roku Ogólnopolski Związek Zawodowy Straży Ochrony Kolei aktywnie uczestniczył w przemarszu ulicami Warszawy. W Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju złożona została petycja, w której znalazł się również nasz postulat. Dziękuję naszym koleżankom i kolegom za udział w marszu.

Galeria zdjęć z pikiety - aby powiększyć zdjęcie należy na nie kliknąć09.04.2015 MANIFESTACJA 18.04.2015 w Warszawie


25.03.2015 Rzecznik Praw Obywatelskich odpowiada.

załącznik dołączony do pisma - kliknij by przeczytać lub pobrać


17.03.2015 MIiR informuje co z naszą ustawą pragmatyczną !


10.03.2015 Miejsce pracy dla funkcjonariuszy GOI

Koleżanki i koledzy, przedstawiamy odpowiedź Dyrektora Grzegorza Sokołowskiego - pełnomocnika Zarządu PKP PLK d/s pracowniczych o realizację postanowień
porozumienia punkt 9 , podpunkt 6.

Odpowiedź p. Grzegorza Sokołowskiego - kliknij by przeczytać lub pobrać


10.02.2015 SOK z ustawą pragmatyczną ?

Koleżanki i koledzy, kilka tygodni temu OZZ SOK zwrócił się do Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Gospodarki p . Janusza Piechocińskiego,
z zapytaniem o dalsze losy Straży Ochrony Kolei. Nasze wystąpienie zaowocowało korespondencją skierowaną do Szefa Gabinetu Politycznego Ministra Infrastruktury
i Rozwoju p. Adama Bielawskiego, w której zawarte jest pytanie czy trwają prace nad wydzieleniem SOK ze struktur PKP.

Pismo skierowane do M I i R - kliknij by przeczytać lub pobrać


10.02.2015 Miejsce pracy dla funkcjonariuszy GOI

Koleżanki i koledzy, gdy jedni tylko się chwalą, że coś zrobią z nierównym traktowaniem funkcjonariuszy SOK będących w grupach GOI,
OZZ SOK wystąpił do Dyrektora Grzegorza Sokołowskiego - pełnomocnika Zarządu PKP PLK d/s pracowniczych o realizację postanowień
porozumienia punkt 9 , podpunkt 6.

Pismo skierowane do p. Grzegorza Sokołowskiego - kliknij by przeczytać lub pobrać


27.01.2015 RPO odpowiada w sprawie podziału na administracyjnych i operacyjnych

Pismo Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie podziału funkcjonariuszy na administracyjnych i operacyjnych - kliknij by przeczytać lub pobrać


14.01.2015 Wymiana korespondencji z RPO

Pismo do Rzecznika Praw Obywatelskich w związku z połowiczną odpowiedzią na nasze wystąpienie. - kliknij by przeczytać lub pobrać

Odpowiedź RPO na wniosek o wystąpienie do Trybunału Konstytucyjnego - kliknij by przeczytać lub pobrać


14.01.2015 Przypominamy się Wiceprezesowi Rady Ministrów, Ministrowi Gospodarki

Pismo do Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Gospodarki - p. Janusza Piechocińskiego - kliknij by przeczytać lub pobrać


05.12.2014 Porozumienie i Protokół dodatkowy nr 11 do ZUZP

Porozumienie w sprawie uregulowań wdrożenia Protokołu Dodatkowego nr 11 do ZUZP - kliknij by przeczytać lub pobrać

Protokół Dodatkowy nr 11 - kliknij by przeczytać lub pobrać


04.12.2014 Ulgi przejazdowe na rok 2015 - w jednostkach już rozpoczęto zbieranie deklaracji.

Pismo Prezesa ZPK w sprawie ulg przejazdowych - kliknij by przeczytać lub pobrać


20.10.2014 Stanowisko Związków Zawodowych działających w Komendzie Głównej Straży Ochrony Kolei

Koleżanki i koledzy przedstawiamy Wam stanowisko ZZ działających w Komendzie Głównej SOK dotyczące projektu rozporządzenia w sprawie wymogów zdrowotnych funkcjonariuszy SOK.

Pismo przedstawiające stanowisko ZZ w sprawie rozporządzenia o tzw BADANIACH OKRESOWYCH - kliknij by przeczytać lub pobrać


12.07.2014 Projekt Rozporządzenia zmieniajacego rozporządzenie w sprawie wymogów ...., tzw badania okresowe

Koleżanki i koledzy na stronach Rządowego Centrum Legislacyjnego pojawił się projekt rozporządzenia, które ma zmienić nasze nieszczęsne badania okresowe.
Przez najbliższe pięć dni czekamy na Wasze uwagi. Wysyłajcie je na adres mailowy Związku.

Pismo o konsultacjach w sprawie rozporządzenia o tzw BADANIACH OKRESOWYCH - kliknij by przeczytać lub pobrać

PROJEKT ROZPORZĄDZENIA - kliknij by przeczytać lub pobrać


12.07.2014 Odpowiedź Pełnomocnika Zarządu ds pracowniczych odnośnie PDO w KG SOK

Odpowiedź skierowana do OZZ SOK na ręce kol. Wiceprzewodniczącego - PROGRAM DOBROWOLNYCH ODEJŚĆ - kliknij by przeczytać lub pobrać


11.07.2014 PROGRAM DOBROWOLNYCH ODEJŚĆ, limity w ramach PDO

Koleżanki i koledzy przypominamy treść programu, limitu jaki został określony. A także sygnatariuszy tego porozumienia.

PROGRAM DOBROWOLNYCH ODEJŚĆ - kliknij by przeczytać lub pobrać

Limity PDO - kliknij by przeczytać lub pobrać


17.06.2014 Podwyżki, PDO

Porozumienie dotyczące zasad wzrostu wynagrodzenia od dnia 01.06.2014Sprzeciw OZZ SOK dotyczący wykluczenia SOK z Programu Dobrowolnych Odejść


06.05.2014 Kolejne negocjacje ZUZP

W dniu dzisiejszym, tj. 06.05.2014 r. odbyły się kolejne negocjacje zapisów nowego ZUZP w Spółce.
Pierwszą część spotkania zdominowały zagadnienia związane z programem dobrowolnych odejść (PDO). Związkowcy podkreślali, że zapisy porozumienia obowiązują obie strony.
Strona Pracodawcy musi przestrzegać zobowiązań. Zapis paragrafu 7 ust. 1 jest jednoznaczny : podstawowym wymogiem do skorzystania z PDO jest nabycie uprawnień emerytalnych, ust. 2 mówi o 30 letnim stażu.
Inne traktowanie zapisów, z których Dyrektor się wycofał, będzie oznaczało chęć zwolnień z pracy w związku z tzw. tworzeniem Centrów (CUF). Na takie rozwiązania nie ma zgody Związków. Nie ma i nie będzie zgody na zwolnienia z pracy w ramach PDO, z przyczyn innych jak wymienione w par. 7.
Druga część dotyczyła nowego kształtu Tabeli wynagradzania. Do grupy miałyby wejść : funkcyjny, stażowy i część premii.
Całość symulacji zostanie przekazana do dalszych negocjacji w dniu 21 maja 2014r.


06.02.2014 Kilka spraw z ostatnich dni.

Koleżanki i Koledzy
W ostatnim okresie nasz związek poczynił kilka kroków by uregulować sytuację Straży Ochrony Kolei.
Skierowano dwa pisma:
1. Pismo do ministra Zbigniewa Klepackiego
2. Pismo do wicepremiera Janusza Piechocińskiego
Odbyło się również spotkanie branży TRANSPORT w OPZZ z udziałem premier Bieńkowskiej.
Z uwagi na ograniczony czas tego spotkania nie wszystkie osoby zgłaszające się do zadania pytań wystąpiły ze swoimi pytaniami.
Pani premier Bieńkowska poprosiła by te osoby swoje pytania skierowały drogą pisemną.
Udało mi się osobiście zadać pytanie ministrowi Zbigniewowi Klepackiemu po wyjściu z sali w sprawie SOK.
Minister odpowiedział, że w sprawie naszego wystąpienia niema jeszcze opinii.
3. Komunikat ze spotkania Branży Transport w OPZZ.

Pismo do min. Klepackiego - kliknij by przeczytać lub pobrać

Pismo do prem. Piechocińskiego - kliknij by przeczytać lub pobrać

Komunikat z posiedzenia Rady Branży "TRANSPORT" - kliknij by przeczytać lub pobrać


Wspomnę również, że nasz związek jeszcze w ubiegłym roku w miesiącu grudzień,
podczas posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w KG SOK poruszył po raz kolejny sprawę "badań okresowych".
Pani naczelnik wydziału ds. pracowniczych i organizacyjnych Dorota Sobkiewicz poinformowała,
że KG SOK przesłała propozycje do Centrali Spółki i obecnie sprawa oczekuje na rozpatrzenie w Biurze Prawnym PKP PLK S.A.


04.02.2014 Forum dostępne dla wszystkich


30.12.2013 List otwarty do Posła Michała Jarosa

LIST OTWARTY - kliknij by przeczytać lub pobrać


30.12.2013 Odpowiedź Dyrektora - Pełnomocnika Zarządu d/s pracowniczych na pismo OZZ SOK w sprawie emerytur pomostowych dla funkcjonariuszy "administracyjnych"

Odpowiedź - kliknij by przeczytać lub pobrać


W dniu 11.09.2013 roku Ogólnopolski Związek Zawodowy Straży Ochrony Kolei aktywnie uczestniczył w przemarszu ulicami Warszawy spod MT,BiGM pod SEJM. Demonstracja zorganizowana została w dniach protestu obywatelskiego. Dziękuję naszym koleżankom i kolegom za bardzo liczny udział w pikiecie.

Galeria zdjęć z pikiety - aby powiększyć zdjęcie należy na nie kliknąć21.08.2013 11 września jedziemy do Warszawy


02.07.2013 OPZZ reaguje na ataki polityków odnoszące się do związków zawodowych


06.02.2013 Odpowiedź z MPiPS w sprawie emerytur pomostowych

Odpowiedź MPiPS - kliknij by przeczytać lub pobrać


24.01.2013 Jutro strajk ostrzegawczy

Biorąc pod uwagę działania pracodawców Grupy PKP podczas przerwy w mediacjach dotyczących realizacji uprawnień do ulgowych przejazdów kolejowych w 2013 roku - centrale związkowe podjęły decyzję o przeprowadzeniu strajku ostrzegawczego w dniu 25.01.2013 roku.

Pismo central związkowych do pracowników

Decyzja o strajku przekazana mediatorowi i stronie pracodawcy


29.12.2012 ULGI PRZEJAZDOWE - negocjacje z udziałem mediatorów

Komunikat związków zawodowych - kliknij by przeczytać lub pobrać

Protokół z negocjacji pomiędzy ZPK a związkami zawodowymi - kliknij by przeczytać lub pobrać

Protokół z negocjacji pomędzy PR a zawiązkami zawodowymi - kliknij by przeczytać lub pobrać


21.12.2012 Życzenia Bożonarodzeniowe


21.12.2012 Jakie ulgi przejazdowe w STYCZNIU 2013 ??

W dniu dzisiejszym dotarł do nas komunikat informujący o obowiązywaniu ulg przejazdowych w STYCZNIU 2013 roku na podstawie poświadczenia do ulg z roku 2012. Oto ten komunikat:

Komunikat ZPK o uldze w styczniu - kliknij by przeczytać lub pobrać

Uzupełnienie komunikatu - kliknij by przeczytać lub pobrać


20.12.2012 Protokoły, protokoły .... a ulgi nadal w "lesie"

Protokół z dnia 18.12.2012 - kliknij by przeczytać lub pobrać

Protokół z dnia 17.12.2012 - kliknij by przeczytać lub pobrać

Protokół z dnia 06.12.2012 - kliknij by przeczytać lub pobrać


05.12.2012 Ulgi przejazdowe - związki zawodowe wchodzą w spór zbiorowy.


27.11.2012 List otwarty do Premiera RP

20.11.2012 Referendum w obronie ulg przejazdowych

Biorąc pod uwagę działania pracodawców Grupy PKP - dotyczących realizacji uprawnień do ulgowych przejazdów kolejowych w 2013 roku - centrale związkowe podjęły decyzję o organizacji referendum. Jesteśmy przekonani, że Wasz udział w referendum będzie bardziej miarodajną opinią pracownika niż ankiety rozpowszechniane przez pracodawców.

Co związki myślą o ankiecie pracodawcy

Decyzja o referendum

Komunikat o referendum

Karta referendalna


19.11.2012 Ulgi przejazdowe - trudne rozmowy z Zarządem PKP PLK


06.11.2012 Ulgi przejazdowe - ciąg dalszy


05.11.2012 Zapraszamy na pielgrzymkę kolejarzy


19.10.2012 Pikieta - ulgi przejazdowe


05.10.2012 Pikieta w sprawie ulg przejazdowych

W dniu 18.10.2012r. pod siedzibą Zarządu PKP S.A. odbędzie się pikieta przeciw warunkom realizacji ulg przejazdowych w 2013 roku dla Kolejarzy, jakie w trybie administracyjnym przekazano stronie społecznej. Jeśli nie godzisz się na takie traktowanie przyjedź na pikietę.


01.10.2012 Posłowie pytają co z SOK ??

Wyciąg
S p r a w o z d a n i e S t e n o g r a f i c z n e
z 22. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
w dniu 27 września 2012 r.
(drugi dzień obrad )
Dnia 27 września 2012 r. podczas 22 posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polski VII Kadencji, w punkcie 12 porządku dziennego przedstawiona została informacja w sprawie stanu realizacji pakietu bezpieczeństwa na kolei, o której przedstawienie wnosił Klub Parlamentarny Solidarna Polska.
Informację w powyższej sprawie i odpowiadał na pytania posłów podsekretarz stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Andrzej Massel.
Pytania dotyczące Straży Ochrony Kolei zadawali następujący posłowie:
Poseł Marek Rząsa:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Postępująca modernizacja infrastruktury kolejowej powoduje wzrost zapotrzebowania społecznego na bezpieczną, komfortową i punktualną podróż. Wymusza to na podmiotach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na obszarze kolejowym podejmowanie odpowiednich działań. Mimo to liczba negatywnych zdarzeń, do których dochodzi na kolei, jest jeszcze dość wysoka.
W związku z tym mam następujące pytania:
Jak pan minister ocenia organizację bezpieczeństwa na obszarze kolejowym? Jaką rolę w obecnym systemie odgrywa Straż Ochrony Kolei, a jaką będzie odgrywać w przyszłości? Bo jako jedyna z tych służb, która posiada sensu stricto policyjne uprawnienia, jest umocowana w strukturach spółki prawa handlowego. W Przemyślu, w moim rodzinnym mieście, mieści się komenda regionalna SOK i mam okazję na co dzień oglądać służbę i pracę funkcjonariuszy, oceniam ją bardzo wysoko, stąd też moje pytanie.
I druga rzecz: Czy w planach kolejnych inwestycji są zapewnione środki finansowe na wprowadzenie nowoczesnych systemów zabezpieczeń, w tym na systemy zwiększające bezpieczeństwo ruchu poprzez zwiększenie liczby przejazdów wyposażonych w rogatki lub inne systemy sygnalizacji oraz monitoring wizyjny obiektów czy zwiększający bezpieczeństwo na obiektach kolejowych? Chodzi mi tutaj głównie o dworce i perony. Dziękuję uprzejmie. (Oklaski)
Poseł Łukasz Borowiak:
Szanowny Panie Marszałku! Szanowny Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Bezpieczeństwo na kolei to przede wszystkim bezpieczeństwo infrastruktury oraz bezpieczeństwo osobiste podróżnych. Zadania w zakresie bezpieczeństwa na kolei wykonuje Straż Ochrony Kolei. Formacja ta w ramach swoich kompetencji zajmuje się kontrolą przestrzegania przepisów porządkowych na obszarze kolejowym, w pociągach i innych pojazdach kolejowych, ochroną życia i zdrowia ludzi oraz mienia na obszarze kolejowym, w pociągach i innych pojazdach kolejowych. Warto też podkreślić, że Straż Ochrony Kolei współdziała z Policją, Strażą Graniczną, Żandarmerią Wojskową, organami kontroli skarbowej, Służbą Celną i Inspekcją Transportu Drogowego. W związku z powyższym mam pytanie do pana ministra: W jaki sposób wyposażono Straż Ochrony Kolei w celu wykonywania zadań z tym związanych? Dziękuję.
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Andrzej Massel:
Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Przede wszystkim bardzo dziękuję za duże zainteresowanie transportem kolejowym i za życzliwość dla niego, jakie naprawdę widać w Wysokiej Izbie. Wszyscy mamy świadomość, że jesteśmy na etapie nadrabiania zaległości występujących na kolei, zarówno w zakresie inwestycji, jak i remontów oraz utrzymania, i chcielibyśmy, żeby ten proces przebiegał jak najszybciej i jak najszybciej też przyniósł efekty. Pytania, które zostały tutaj zadane, dotyczyły bardzo wielu zagadnień, postarałem się je jakoś zagregować.
Mam świadomość, że nie odpowiem na wszystkie pytania z tej sali. Deklaruję, że odpowiemy na pytania szczegółowe pisemnie.
Jeżeli chodzi o Straż Ochrony Kolei, bardzo ważną część systemu zapewnienia bezpieczeństwa na kolei, głównie bezpieczeństwa osobistego, bezpieczeństwa przewożonych ładunków, to impulsem do zwiększonego inwestowania w SOK było oczywiście Euro 2012. Państwo jesteście świadomi, że w bieżącym roku został dokonany zakup ośmiu pojazdów do monitoringu zdalnego. Bardzo to istotne, jeżeli chodzi o zwalczanie chuligaństwa, zwalczanie kradzieży elementów infrastruktury kolejowej. Efekty tego zaczynają być widoczne. Straż kolejowa jest usytuowana w strukturach spółki PKP PLK oczywiście mamy świadomość, że docelowo powinno być to chyba w strukturach Policji, natomiast wiemy też, że wprowadzenie tego do ustawy jest dosyć trudne. W związku z tym staramy się najlepiej, jak możemy, doposażać SOK i pomagać w wykonywaniu zadań.
Chciałbym też doradzić bycie świadomym, że bezpieczeństwo na kolei zależy od bardzo wielu czynników, przede wszystkim od każdego pracownika wykonującego te czynności. W związku z tym powinniśmy wszyscy unikać nerwowych ruchów. Przepisy stosowane są każdego dnia przez dziesiątki tysięcy. pracowników i chodzi o to, żeby te przepisy były stosowane jak najsprawniej i po prostu były przestrzegane. W tym celu właśnie działa UTK. (Dzwonek)
Uspokajam, proszę państwa: jeżeli jest jednoosobowa obsługa – maszynista – żaden pociąg na sieci kolejowej nie jedzie szybciej niż 130 km/h, a więc proszę nie siać zaniepokojenia wśród pasażerów. Naprawdę te przepisy są przestrzegane. Chciałbym bardzo podziękować Wysokiej Izbie za wszystkie sygnały, jakie zostały tutaj zgłoszone – skrzętnie je notujemy – i wyrazić również szacunek dla posłów, którzy korzystają z tych usług, z pociągów.
Mają różne doświadczenia, czasem lepsze, czasem gorsze, ale dla nas bardzo cenne. Sam też korzystam z nich, dzięki temu możemy kolej wspólnie usprawniać. Jesteśmy otwarci na wszystkie państwa komentarze dotyczące funkcjonowania kolei. Bardzo dziękuję państwu.


17.09.2012 IV wyprawa na dorsza


Galeria zdjęć z wyprawy - aby powiększyć zdjęcie należy na nie kliknąć
30.07.2012 Odpowiedź Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w sprawie ustawy o Straży Kolejowej.

Dyrektor Departamentu Nadzoru Ministerstwa Spraw Wewnętrznych odpowiada na prośbę o spotkanie z Ministrem MSW w sprawie dalszych prac legislacyjnych regulujących status Straży Ochrony Kolei - kliknij by przeczytać lub pobrać


01.06.2012 Wzrost wynagrodzenia - porozumienie


10.05.2012 Odpowiedź Ministerstwa Transportu i Budownictwa na petycję z dnia 3.04.2012

Podsekretarz Stanu Andrzej Massel odpowiada związkom zawodowym - kliknij by przeczytać lub pobrać


23.04.2012 Spotkanie Związków Zawodowych z członkiem Zarządu - Dyrektorem ds. pracowniczych w PKP PLK S.A.

W dniu 23.04.2012 roku w siedzibie Spółki w Warszawie odbyło się spotkanie członka zarządu, Dyrektora ds. pracowniczych Spółki PLK S.A. Pana Jacka Kałłaur ze Związkami Zawodowymi, sygnatariuszami ZUZP.
Spotkanie, jak na wstępie poinformował zebranych Dyrektor ma charakter zapoznawczy, polegający na prezentacji własnej osoby oraz kwestii dialogu ze związkami w sprawach na dzień dzisiejszy jego zdaniem najbardziej istotnych. Te najbardziej istotne sprawy podzielił na trzy tematy:
1. Restrukturyzacja Spółki.
Na dzień dzisiejszy nie ma planu restrukturyzacji, są jedynie wstępne założenia i nie możemy mówić o likwidacji zakładów. Tym bardziej, że zgodnie z zapowiedzią ministra Nowaka mają być zmiany w składzie Zarządu Spółki, a na restrukturyzację potrzebne są niezbędne środki.
Tych środków w planie budżetowym jest jedynie 3 mln złotych, czyli na dodatkowe zachęty dla ok. 200 pracowników. Trwają również prace nad regulacją funkcji "kontrolingowej" spółki.
2. Płace i wynagrodzenia.
Płace w Spółce nie są najwyższe. Jego propozycją będzie zmniejszenie liczby dodatków, dzisiaj płaca to 60%, a dodatki stanowią 40%. Niektóre dodatki pozostaną, np.: dodatek za prace w dni świąteczne oraz węgiel, a jeszcze inne, nagrody jubileuszowe, odprawy uległy by obniżeniu. Premia i wysługa znajdą się wynagrodzeniu zasadniczym.
Taryfikator dzisiejszy jest zbyt rozbudowany, a najniższe grupy są martwe.
W propozycjach znajdzie się również kwestia zmniejszenia liczby stanowisk tzw. punktowych z dzisiaj około 1200 pracowników do około 400 - 600. W tym celu niezbędna będzie renegocjacja PUZP. Dyrektor będzie proponował na następnych spotkaniach powołanie Zespołów ds. atestacji stanowisk pracy. Zaproponował również powołanie Zespołu z 5 Związków do przygotowania założeń nowego Układu. W tym miejscu zebrani odrzucili taką propozycję . Negocjacje będą odbywać się w pełnym składzie.
3. Podwyżka płac.
Płaca w Spółce dzisiaj wynosi 3525 złotych i nie jest najwyższa w grupie spółek PKP, np.: w Cargo jest wyższa o ok. 200 zł. Na dzień dzisiejszy nie ma środków na podwyżki. Dyrektor chce Właścicielowi oraz Radzie i Zarządowi przedstawić kompleksowy projekt naprawczy Spółki, aby uzyskać środki na podwyżkę, a następnie zawrzeć, ze związkami umowę co do terminu jego realizacji w latach 2012 - 2015.
Na zakończenie Pan Dyrektor zadeklarował, że na następne spotkanie przyjdzie z konkretnymi wyliczeniami i z doprecyzowanymi założeniami.
Związkowcy zwracali uwagę na ograniczone możliwości zmniejszenia zatrudnienia ponieważ na niektórych stanowiskach dzisiaj występują nadgodziny z powodu braków kadrowych.
Informację dotyczącą ulg przejazdowych strona pracodawcy przedstawi na następnym spotkaniu.
Wraz z kolegą przewodniczącym Władysławem poruszyliśmy problem SOK. Usłyszeliśmy obietnicę wspierania naszych spraw. Jego zdaniem SOK powinien być umocowany w MSW lub MON, ale nie jest to w jego gestii. Zna nasze bolączki, o których rozmawiał z KG SOK.
Reasumując powyższe stwierdzenia: było to spotkanie zapoznawcze, nie zawierające konkretnych zobowiązań, decyzji, czy wyliczeń.
Wiceprzewodniczący
Ireneusz Pinkosz


03.04.2012 Pikieta przed Kancelarią Prezesa Rady Ministów

W dniu 03.04.2012 roku Ogólnopolski Związek Zawodowy Straży Ochrony Kolei aktywnie uczestniczył w przemarszu ulicami Warszawy spod Pałacu Kultury i Nauki pod Urząd Rady Ministrów. Demonstracja zorganizowana została w pierwszą miesięcznicę katastrofy pod Szczekocinami z żądaniem poprawy bezpieczeństwa na kolei. Organizatorzy pikiety przestrzegają Rząd RP o możliwości zablokowania transportu kolejowego ze względu na brak możliwości bezpiecznego podróżowania w okresie EURO 2012 r. O fakcie tym poinformowany został Komisarz UE. Wszystkie żądania oraz postulaty złożone zostały Premierowi. Petycję w imieniu Rządu RP odebrał podsekretarz stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej p. Andrzej Massel. W imieniu Straży Ochrony Kolei podpis pod dokumentem złożył Przewodniczący OZZ SOK kolega Władysław Gajdek. W pkt. 7 petycji jest mowa o wyłączeniu SOK ze struktur PLK. Dziękuję naszym kolegom za bardzo liczny udział w pikiecie.

>>kliknij na obrazek aby powiększyć

Galeria zdjęć z pikiety - aby powiększyć zdjęcie należy na nie kliknąć


30.03.2012 Pikieta przed Sejmem w sprawie wieku emerytalnego

W dniu 30.03.2012 roku przed Sejmem odbyła się pikieta organizacji związkowych mająca uświadomić posłom, że nie ma zgody na wydłużenie wieku emerytalnego. W pikiecie tej uczestniczył również Ogólnopolski Związek Zawodowy Straży Ochrony Kolei.
Oto kilka zdjęć - aby je obejrzeć w pełnej rozdzielczości trzeba na nie kliknąć.

Propozycja dla Premiera, za oknami pracownicy ambasady kanadyjskiej zajęci codzienną pracą

Kolega Irek trafił pod obiektyw

Reszta reprezentantów OZZ SOK była bliżej telebimu

Wśród związkowców byli również politycy

Gdyby związkowcom zrobiło się za gorąco przygotowano polewaczkę. Produkt ery socjalizmu przydaje się również w czasach demokracji.


28.03.2012 KKZZ zaprasza na pikietę przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów


01.03.2012 Związkowcy manifestowali przed Sejmem

29 lutego 2012 r., podczas posiedzenia Sejmu, na którym odbyło się pierwsze czytanie zgłoszonego przez OPZZ projektu ustawy o możliwości przejścia na emeryturę po przepracowaniu 35 lat przez kobietę i 40 lat przez mężczyznę, przed gmachem Sejmu odbyła się manifestacja związków zawodowych dla poparcia tego projektu. A także w celu wyrażenia sprzeciwu przeciwko projektowi Donalda Tuska podniesienia wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn do 67 lat.
W manifestacji uczestniczyło ok. 2000 związkowców z OPZZ, NSZZ "Solidarność" i Forum Związków Zawodowych. W gronie manifestujących były również koleżanki i koledzy z naszego związku.
Manifestujący przyjęli petycję do marszałek Sejmu Ewy Kopacz, którą przekazała delegacja związkowców.

Manifestujący rozdawali również ulotkę, którą poniżej prezentujemy.


27.02.2012 Wokanda sądowa w sprawie emerytur pomostowych

Dnia 27 lutego 2012 r. w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie odbyła się kolejna rozprawa w sprawie dotyczącej nie umieszczenia przez PKP PLK S. A. w wykazie stanowisk pracowników wykonujących pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, dyżurnego zmiany SOK, w związku z negatywną decyzją Okręgowego Inspektora Pracy w Warszawie.
Sąd w składzie trzech sędziów, orzekł o uchyleniu decyzji Okręgowego Inspektora Pracy w Warszawie, dotyczącej umorzenia postępowania ze skargi Mariana S.
Sąd w uzasadnieniu ustnym przyznał rację skarżącemu, że jest stroną postępowania administracyjnego i zgodnie z k.p.a. został naruszony jego interes prawny.
Orzeczenie zostanie przekazane na piśmie w ciągu 30 dni.


23.02.2012 OPZZ zaprasza na pikietę przed Sejmem


23.02.2012 Podziękowanie przewodniczącego Piotra Dudy z NSZZ SOLIDARNOŚĆ


13.02.2012 Związki zawodowe działające w SOK u ministra Massela


26.01.2012 Spotkanie sygnatariuszy ZUZP w sprawie protokołu dodatkowego nr 9

W dniu dzisiejszym odbyło się spotkanie stron sygnatariuszy Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy w sprawie Protokołu nr 9.

Na wniosek strony związkowej porządek posiedzenia rozszerzony został o sprawy bieżące, w tym :
- wprowadzenie do tabeli kwalifikacji stanowisk i zaszeregowania stanowiska pracownika operacyjnego w SOK,
- podwyżki wynagrodzeń,
- deputatu węglowego,
- interpretacji konkretnych zapisów w Układzie tj. kontrola rozjazdów przy asekuracji drugiej osoby, polecenie wyjazdu służbowego w przypadku badań okresowych wykonywanych poza miejscem pracy .
Całość proponowanych zapisów w protokole nr 9 wraz z uzasadnieniem przedstawił Dyrektor Trojnara. Uwagi do konkretnych zapisów omawiane były na bieżąco, w tym: uzasadnienie do podwyższenia Premii z 0,5 do 0,2 % i przeniesienia specjalistów : radcy prawni, informatycy, audytorzy do grupy wynagradzanej na podstawie wskaźnika. W kwestii stanowiska pracownika operacyjnego, po obszernej argumentacji strony związkowej SOK, pracodawca uzależnił doraźne rozszerzenie "Tabeli" od woli pozostałych związków zawodowych. Dodał, że to stanowisko zostało zapisane w propozycjach do nowego ZUZP, gdzie SOK ma odrębną Tabelę.

Strona związkowa SOK apelowała do pozostałych związków o doraźne rozszerzenie tabeli, ze względu na wagę problemu i wystąpienie Prezesa do Min. Massela w sprawie zmian w Rozporządzeniu dotyczącym badań okresowych. W trakcie dyskusji były głosy za i przeciw, ale ostatecznie przeważyła koncepcja forsowana przez związki SOK. Protokół nr 9 będzie dalej negocjowany na następnym spotkaniu.

Podwyżka wynagrodzenia w 2012 roku uzależniona będzie od wielu czynników. Za wcześnie jest zdaniem strony pracodawcy dyskutować o konkretach przed przyjęciem budżetu Spółki. Podobne stanowisko pracodawca zawarł odnośnie podwyższenia deputatu węglowego.

W sprawach innych : ulgi przejazdowe na Śląsku, Dolnym Śląsku, z ARIVĄ oraz z Kolejami Mazowieckim obowiązują do końca stycznia. Są szanse na podpisanie porozumienia z tymi spółkami.
Jest również nadzieja na negocjacje PUZP ze Związkiem Pracodawców Kolejowych, a tym samym ostateczna regulacja zapisów dotyczących ulg przejazdowych.

Wice Przewodniczący ZK OZZ SOK
Ireneusz Pinkosz


20.01.2012 Związki zawodowe u KG SOK

W dniu dzisiejszym w Komendzie Głównej Straży Ochrony Kolei odbyło się spotkanie Organizacji Związkowych działających w Straży Ochrony Kolei z Komendantem Głównym Straży Ochrony Kolei p. Józefem Hałykiem.
Tematem spotkania była ocena działalności SOK za rok 2011. Ogólna ocena minionego roku jest pozytywna. W dalszym ciągu dla naszej formacji dbałość o wizerunek jest zadaniem najważniejszym.
W dalszym ciągu pozostajemy w strukturach PLK S.A. samodzielnym pionem i nie ma opcji włączenia nas w struktury Zakładów Linii Kolejowych.
W sprawie badań okresowych, po wystąpieniu Prezesa PLK do min. Massela, oczekujemy na odpowiedź i stanowisko Kolejowej Medycyny Pracy w sprawie zmian w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 października 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinni odpowiadać funkcjonariusze straży ochrony kolei, zasad oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby oraz trybu i jednostek uprawnionych do orzekania o tej zdolności.
Tym samym pragnę uspokoić wszystkie koleżanki i kolegów, że informacje dotyczące restrukturyzacji i ewentualnej utraty stanowisk pracy są na dzień dzisiejszy plotkami.
W dniu 26.01. bieżącego roku nasz Związek będzie uczestniczył w spotkaniu sygnatariuszy ZUZP w sprawie podpisania Protokołu nr 9, dotyczącego między innymi ulg przejazdowych, a także wprowadzającego nowe stanowiska pracy w PLK-a. Część związków zawodowych opowiada się za podpisaniem Protokołu.
Nasze stanowisko zostanie przedstawione po konsultacji.

Przewodniczący ZK OZZ SOK
Władysław Gajdek


16.01.2012 Komisja Trójstronna

Koleżanki i Koledzy
Członkowie Trójstronnej Komisji
Członkowie Zespołów problemowych (doraźnego) Trójstronnej Komisji
Z upoważnienia przewodniczącego OPZZ Jana Guza informuję, że OPZZ, FZZ i NSZZ “Solidarność” podjęły w dniu dzisiejszym decyzję o zawieszeniu prac w zespołach problemowych Trójstronnej Komisji.
Informacja o tej decyzji została przekazana przez przewodniczących mediom na konferencji prasowej w dniu dzisiejszym
Treść pisma w tej sprawie skierowana do Premiera w załączeniu.
Do odwołania nie uczestniczymy w pracach zespołów problemowych Komisji.
Z koleżeńskim pozdrowieniem
Janusz Gołąb
Sekretarz Prezydium Trójstronnej Komisji (OPZZ)


14.01.2012 "WIEK EMERYTALNY - KONTROWERSJE I DYLEMATY"

Konferencja w Sejmie - OPZZ i Klub Poselski SLD "WIEK EMERYTALNY - KONTROWERSJE I DYLEMATY"
Pod takim tytułem odbyła się dzisiaj w Sejmie RP, w sali kolumnowej wspólna konferencja z udziałem posłów i delegacji związkowych z całego kraju. Nasz Związek reprezentował kol. Władysław Gajdek
Program konferencji:
11.00 - 11.10 - otwarcie konferencji , przywitanie uczestników - przewodniczący KP SLD Leszek MILLER
11.10 - 11.30 - Staż pracy a elastyczne formy przechodzenia na emeryturę wystąpienie - przewodniczący OPZZ Jan GUZ
11.30 - 11.50 - Społeczne dylematy - czyli jak i kiedy wydłużać wiek emerytalny? - wiceprzewodnicząca sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, posłanka Anna BAŃKOWSKA
11.50 - 12.10 - Wiek a zdolność do pracy - prof. Danuta KORADECKA Centralny Instytut Ochrony Pracy
12.10 - 12.30 - Podniesienie wieku emerytalnego - dopiero po likwidacji OFE - prof. Leokadia ORĘZIAK - SGH
12.30 - 14.00 - Dyskusja
14.00 - 14.15 - Przerwa na kawę
14.15 - 16.00 - Dyskusja i zakończenie konferencji.

Konferencja o bardzo dużym wydźwięku społecznym przyniosła konkretne wartości tematyczne, zarówno w kwestii rozumowania podstaw do wydłużenia czasu pracy i przechodzenia na emeryturę i tym sposobem ratowania się rządu przed upadkiem państwa kosztem pracobiorców, jak i konkretnych treści w walce z nonszalancją obecnej władzy.
O wniosku w sprawie referendum i dalszych działaniach wkrótce.


07.01.2012 Komendant zmiany w sądzie - wykaz prac o szczególnym charakterze

Zawiadomienie o rozprawie: W wykonaniu zarządzenia z dnia 30 grudnia 2011 r. sekretariat Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie Wydział II zawiadamia Pana - jako Skarżącego - o posiedzeniu Sądu, które odbędzie się dnia 13.02. 2012 r. o godz. 11:10 Sala H w sprawie ze skargi Ireneusza Pinkosza na decyzję Okręgowego Inspektora Pracy w Warszawie z dnia 18 lipca 2011 roku w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego ( nr zaskarżonego aktu :Wa-5111-Dd0324/11 ).
Cel posiedzenia : rozprawa

Jako, że rozprawa nie odbywa się przy drzwiach zamkniętych zainteresowani funkcjonariusze SOK, których pominięto w wykazie prac o szczególnym charakterze , mile widziani.
23.12.2011 Zyczenia Bożonarodzeniowe


14.12.2011 Jest porozumienie w sprawie ulg przejazdowych

Dokumenty dotyczące ulg przejazdowych - kliknij by przeczytać lub pobrać


02.12.2011 List otwarty OPZZ


06.11.2011 OZZ SOK po kampanii sprawozdawczo-wyborczej.

W dniach 26-28.10.2011 r. w Łukowie obradował V Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy OZZ SOK .
W blisko godzinnym sprawozdaniu Przewodniczący Wł. Gajdek poruszył najważniejsze dla Związku tematy, którymi zajmował się ustępujący Zarząd Krajowy.
Po dyskusji oraz po wysłuchaniu sprawozdania i na wniosek KKR Zjazd udzielił absolutorium ustępującemu Zarządowi Krajowemu.
Zjazd po kilkugodzinnej i momentami burzliwej dyskusji przyjął kilkanaście Uchwał i Wniosków do realizacji w następnej kadencji.
Treść Uchwał oraz sprawozdanie ze Zjazdu podamy do publicznej wiadomości w formie Komunikatu.
Dzisiaj w skrócie mogę powiedzieć, że główne treści to :
upaństwowienie SOK,
zmiany w Rozporządzeniach, w tym : dotyczącym badań lekarskich,
obrona miejsc pracy wszystkich pracowników i funkcjonariuszy SOK,
system emerytalny,
kierunki awansu zawodowego,
umundurowanie, etc.
W tajnym głosowaniu Przewodniczącym Zarządu Krajowego został kolega Gajdek Władysław, zastępcami koledzy Gęsior Krzysztof i Pinkosz Ireneusz, a członkami Prezydium : kolega Karkowski Michał i koleżanka Bogdan Agnieszka. Przewodniczącym Krajowej Komisji Rewizyjnej został kolega Szmuc Marian.
Za Zarząd
Ireneusz Pinkosz

06.10.2011 Negocjacje PUZP i ulg przejazdowych


01.09.2011 Skarga do WSA komendanta zmiany

str 1

str 2

str 3

str 4

str 5

str 6

str 7

str 8

str 9

str 10


01.09.2011 Odezwa OPZZ12.05.2011 Odpowiedź Marszałka Sejmu odnośnie prac nad projektem ustawy o SK


20.04.2011 Odpowiedź z MI odnośnie badań okresowych


19.04.2011 Pismo OZZ SOK do p. Andrzeja Massela - Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury.


31.03.2011 Panie Marszałku - co z ustawą ?


30.03.2011 Posiedzenie Zarządu Krajowego OZZ SOK

W dniu 29.03.2011 roku na swym posiedzeniu spotkał się Zarząd Krajowy OZZ SOK. Zarząd dokonał posumowania pracy ciał statutowych Związku za okres ostatniego roku. Przyjęto sprawozdanie budżetowe ZK oraz zatwierdzono preliminarz wydatków na rok 2011.
Omówiono szczegółowo przebieg prac w Zespołach: Trójstronnym oraz Sygnatariuszy PUZP i ZUZP, w sprawach ulg przejazdowych, deputatu węglowego, oraz propozycji zawarcia Protokołu Nr 7 do ZUZP, wykupu WD oraz słoików.
Ponadto Zarząd przyjął szereg Uchwał w tym,m.in.:
- W sprawie rozpoczęcia kampanii Sprawozdawczo-Wyborczej w Związku.
- Rozpoczęcia prac nad zmianą Rozporządzeń i Zarządzeń dotyczących : BADAŃ OKRESOWYCH, umundurowania, działalności SOK i innych.
Omówiono sytuację związaną z systemem premiowania, w tym: poradnictwo prawne w tym zakresie.
NIE MA JEDNOLITEJ OPINII PRAWNEJ W TYM ZAKRESIE. Władnym do rozstrzygnięcia sporu jest Sąd Pracy, w myśl art. 77 Kodeksu Pracy. Na dzień dzisiejszy nie mamy podstaw do stwierdzenia, że dwie kontrole z PLK S.A. oraz opinie prawników z KG i PLK S.A. są niewiarygodne. Jest sprawą oczywistą, że każdy ma prawo złożyć pozew w Sądzie i nikomu nie będziemy zabraniać. Taka sama sytuacja jest z emeryturami pomostowymi. Pracownicy tylko indywidualnie mogą składać skargi w Państwowej Inspekcji Pracy.
Za Zarząd
Ireneusz Pinkosz

24.02.2011 Co będzie sie działo na torach w tym roku ?

Na początku spotkania głos zabrał Zbigniew Szafrański, prezes spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., który obszernie przedstawił plan inwestycji kolejowych na 2011 rok.
- Ten rok będzie dużym rokiem weryfikacji wykonawców – mówi Zbigniew Szafrański. - Temat finansowania zostanie zamknięty po spotkaniu z ministrem Bonim, które odbędzie się w dniu 21 lutego 2011. Obecnie oszacowany plan inwestycji kolejowych zaplanowany jest na poziomie 5,2 mld zł. Rok 2010 można nazwać rokiem wielkiej kontraktacji, średnio otwieraliśmy przetargi na poziomie 70 % oferty kosztorysowej. Proces inwestycyjny na kolei, który był zaniedbany w ostatnich latach pokazuje wąskie gardła, słabe ogniwa, usuwamy jeden a tu pokazuje się następny. Jednym ze słabszych ogniw była PLK, jeszcze jednym wąskim gardłem oprócz wykonawców okazały się urzędy wojewódzkie w zakresie wydawania decyzji administracyjnych.
Pod koniec swej wypowiedzi Zbigniew Szafrański omawiając poziomy systemu zabezpieczeń kabinowych nieopatrznie wypowiedział zdanie o systemie kontroli maszynisty w kabinie (czuwak, SHP) sugerując niejako to, że system jest od tego, aby kontrolować czy czasem maszynista nie śpi. To stwierdzenie oburzyło wręcz Leszka Miętka, prezydenta Związku Zawodowego Maszynistów w Polsce.
- Dlaczego Pan sugeruje, że maszynista śpi, a może tam ktoś śpi przy tych remontach które są prowadzone? – pyta Leszek Miętek i dodaje – i robi to Pan oficjalnie na posiedzeniu Zespołu Trójstronnego. Myślę, że jakieś słowo przepraszam w stosunku do maszynistów zostanie wyrażone. Oficjalnie Pan tutaj sugeruje, że maszynista prowadząc pociąg z ludźmi śpi, a urządzenia ma po to, aby nie spał. Moim zdaniem urządzenia są po to, że jak coś się stanie ze zdrowiem maszynisty to pociąg zostanie bezpiecznie zatrzymany.
Na to prezes Szafrański wycofuje się z tego stwierdzenia i odpowiada: - Panie prezydencie, rozumiem pańskie stanowisko, ale gdyby miał pan rację to nie doszło, by do wypadków, które miały miejsce.
Miętek na to: - No to porozmawiajmy o faktach panie prezesie, jak pracują komisje powypadkowe, gdzie są .... – w tym miejscu ten ciekawy dialog przerywa Andrzej Massel, wiceminister infrastruktury.
Strona społeczna zabiera głos
- Federacja i środowisko kolejowe je zbulwersowane tym przesunięciem pieniędzy z inwestycji kolejowych na drogowe, rząd odbiera kolei w przeliczeniu na złotówki 4,8 mld zł – grzmiał Dariusz Browarek, wiceprzewodniczący Federacji Związków Zawodowych Pracowników PKP. Następnie Browarek przekazał na ręce ministra kopię pisma, które Federacja przekazała szefowi Komisji Europejskiej José Manuelowi Barroso. Czy rząd zamierza realizować zalecenia unijne w kwestii podziału środków drogi/kolej – pytał Browarek.
- Nie ma presji społecznej dla nakładów na kolej, dziwię się, że prezes Szafrański tego nie mówi – mówi Tadeusz Gawin, przew. Federacji Związków Zawodowych Pracowników Automatyki i Telekomunikacji PKP. - Uważamy, że na dzień dzisiejszy sytuacja jest dziwna, nie mamy sprzętu, aby przetestować to co będzie na CMK, trzeba się poważnie pochylić nad problemami kolei, wschód i zachód będą mogli jeździć obok nas a nie przez nas, od 15 lat modernizujemy L20 – kiedy będziemy mogli jechać od początku do końca ? - pyta Gawin. - Dlaczego w poprzednim roku jak drogi zaoszczędziły 8 mld, to nie przeznaczono tego na kolej ? Taniej remontować kilometr toru niż budować kilometr autostrad !
Leszek Miętek zwraca uwagę na to, że zespół trójstronny pracuje w składzie nieregulaminowym: - Znowu sobie pogadamy i tyle tego będzie, kolejarze między sobą rozmawiają i na tym się kończy – mówi Leszek Miętek. - Wszyscy się dziwimy ile to jest roboty na kolei a prace na niektórych odcinkach są prowadzone cztery godziny dziennie. Prezydent Związku Zawodowego Maszynistów zadaje kolejne trudne pytania, na które coraz trudniej uzyskać jednoznaczną i klarowną odpowiedź z drugiej strony:
kiedy i w jakim zakresie rząd wystąpił o regulacje ustawowe ułatwiające realizację szerokiego frontu inwestycji kolejowych?
kto odpowiada za organizację i specyfikację robót?
jaka jest docelowa wielkość linii kolejowych w Polsce, i ile z tych linii kolejowych będzie utrzymywane?
kiedy średnia prędkość pociągów na niektórych szlakach przekroczy 40 km/h ?
jak będzie kształtowała się stawka dostępu do infrastruktury w sytuacji wypaczonego w stosunku do unijnych standardów udziału państwa w utrzymaniu infrastruktury drogowej do kolejowej?
fundusz kolejowy nie jest wykorzystywany na inwestycje w infrastrukturę kolejową do czego został stworzony tylko do spłacania starych długów PKP SA
środowiska kolejowe są zbulwersowane zabraniem środków z kolei na inwestycje drogowe
- Nie satysfakcjonująca dla mnie jest argumentacja odnośnie przekazania środków na inwestycje drogowe - mówi Henryk Sikora – wiceprzewodniczący Sekcji Krajowej Kolejarzy NSZZ „Solidarność" - elektorat polityczny środowiska drogowego jest mocniejszy niż elektorat kolejowy, uważam, że zgodę na takie przesunięcie środków musi wyrazić UE – i pyta czy wyraziła ?
- PLK to nie tylko szlaki kolejowe o znaczeniu państwowym/korytarzowym, ale mamy też linie regionalne, związki konstruują takie postulaty, aby to państwo utrzymywało linie kolejowe a nie zrzucone na barki PLK, bo sobie z nimi nie poradzi - podkreśla Sikora.
Minister finansów wysyła zastępcę
- Stoimy przed dylematem czy dalej zadłużać – odpowiada przedstawiciel ministerstwa finansów w kontekście przesunięcia środków, które zaoszczędziła PLK na przetargach „na drogi". To w zasadzie tyle, co można było usłyszeć konkretnego od przedstawiciela ministerstwa finansów.
Massel ma świadomość
- Mam świadomość wadliwości systemu prawnego, ale nie wierzę w to żeby ten proces można by usprawnić, wręcz przeciwnie, może się pogorszyć – mówi Massel. – Sieć kolejowa liczy 19 tys. km, ale są w zróżnicowanym stanie, bądźmy realistami, nie poprawimy stanu infrastruktury z dnia na dzień.
Znów ciekawa polemika
Po pytaniach strony związkowej Maria Wasiak, p.o. prezesa PKP S.A. przedstawiła strukturę zadłużenia Grupy PKP oraz jego redukcji. Ciekawym stwierdzeniem wypowiedzianym przez prezes Wasiak było to, że redukcja zadłużenia Grupy PKP poprzez sprzedaż jej spółek z Grupy PKP ma jak to określiła „zbawienny wpływ na branżę kolejową".
- Nie bardzo rozumiem tego zbawiennego wpływu na branżę ? O jakiej branży Pani myśli ? Mówimy o polskich kolejach, czy o kolejnictwie na ziemiach Polskich ? – dopytuje się Leszek Miętek. - Mamy zadłużenie Grupy PKP SA, więc, żeby je spłacić musimy sprzedać spółki z grupy PKP ? A pani mówi o poprawie funkcjonowania branży, którą sprzedamy ? Kilka dni temu żeby porozmawiać z prezesem spółki zatrudniającej członków ZZM musiałem ze sobą zabrać tłumacza języka niemieckiego. Widzę, że forsowanej przez właścicieli reformie będę potrzebował jeszcze tłumaczy języka arabskiego i chińskiego – czy tak ma wyglądać prywatyzacja Grupy PKP?
Kolejne pytanie, które kieruje Miętek do ministra to dotyczy docelowej ilości linii kolejowej, którą będzie utrzymywało PLK. Czy to będzie te dzisiejsze 19 tys. km., czy jak się planuje 7-8 tys. tylko tych dochodowych. Pyta również, co z pozostałymi liniami, które nie będą dochodowe – przekażecie je marszałkom województw jak przewozy regionalne, a później będziecie majstrować przy ustawie która będzie umożliwiała upadłość tych linii bo marszałków na pewno nie będzie stać na ich utrzymanie ?
O docelową ilość linii kolejowych pytał również Aleksander Motyka, przewodniczący Związku Zawodowego Dyżurnych Ruchu PKP. - Dlaczego pytam ? Bo za tym idą miejsca pracy – mówi Motyka.
- O docelowej ilości linii kolejowych, którą będzie zarządzać PLK w przyszłości nie uzyskaliśmy odpowiedzi.
Stop pakietowi socjalnemu
Krzysztof Mamiński, prezes Związku Pracodawców Kolejowych omówił spotkanie, które odbyło się dnia 31 stycznia 2011 w siedzibie Związku Pracodawców Kolejowych w Warszawie. W spotkaniu udział wzięło kierownictwo ZPK oraz przedstawiciele związków zawodowych, reprezentujących stronę społeczną w Zespole Trójstronnym ds. Kolejnictwa. Na spotkaniu zaistniała potrzeba podjęcia wspólnych przygotowań do negocjacji nad paktami gwarancji pracowniczych w podlegających prywatyzacji spółkach kolejowych.
Dariusz Browarek podnosi kwestię umowy społecznej – chce, aby była to integralna część umowy sprzedaży prywatyzowanej spółki w przyszłości, jednak Maria Wasiak stanowczo stwierdza, że takiej umowy nie podpisze argumentując to nawet tym, że udzielona zostanie niedozwolona pomoc publiczna. Prezes Wasiak tłumaczy również to, że wszystkie umowy zawarte przez obecny zarząd danej spółki są wiążące dla przyszłych właścicieli przy sprzedaży spółki, jednak strona związkowa odniosła się do tego sceptycznie, ponieważ umowa społeczna, jaka była zawarta w Przewozach Regionalnych przed usamorządowieniem nie funkcjonuje już u nowego właściciela, czyli u marszałków województw.
Związkowcy kilkakrotnie podkreślali to, że nie mają już zaufania do strony pracodawców i rządu. Na koniec pozostaje pytanie czy pracodawcy i rząd po raz kolejny zechcą doprowadzić do podpisania takiej umowy społecznej która nie będzie już obowiązywała u nowego właściciela ?
Po przerwie stronie rządowej zostaje wręczone oświadczenie o zerwaniu posiedzenia Zespołu Trójstronnego ds. Kolejnictwa przez stronę społeczną.
Ze strony OZZ SOK w posiedzeniu uczestniczył: Władysław Gajdek.

Fot. Aleksander Kufka
Źródło - www.warsztat.info


24.02.2011 r. Strona społeczna zrywa posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Kolejnictwa.

Zwołane na dzień 16.02.2011 roku posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Kolejnictwa w sprawie kluczowych i zapalnych spraw Polskich Kolei, ze względu na brak właściwej reprezentacji strony rządowej, nie jest władne do podejmowania jakichkolwiek wiążących ustaleń.
Przedstawione problemy, zgodnie z porządkiem obrad, nie mają możliwości być rozstrzygnięte w duchu dialogu społecznego, natomiast stanowiska, wypowiadane głównie przez stronę pracodawców, mają charakter konfrontacyjny.
Takie procedowanie pracy Zespołu Trójstronnego ds. Kolejnictwa jest niezgodne z podstawowymi zasadami dialogu społecznego.
W takich okolicznościach strona społeczna zrywa swój udział w dzisiejszym posiedzeniu Zespołu Trójstronnego ds. Kolejnictwa. W posiedzeniu uczestniczył Władysław Gajdek, przewodniczący ZK OZZ SOK.

Fot. Aleksander Kufka
Źródło - www.warsztat.info

04.02.2011 r. Komunikat organizacji związkowych działających w SOK.


20.09.2010 r. Odpowiedź PIP na skargę w sprawie emerytur pomostowych.


15.09.2010 r. OZZ SOK o projekcie programu działań dla transportu kolejowego

11 sierpnia br. Minister Infrastruktury skierował do konsultacji społecznych projekt "Programu działań dla transportu kolejowego do roku 2015".
W nawiązaniu do tego projektu Ogólnopolski Związek Zawodowy przesłał swoją opinie w formie elektronicznej do Ministerstwa Infrastruktury na przekazanym formularzu.

Ogólnopolski Związek Zawodowy Straży Ochrony Kolei negatywnie ocenia i nie akceptuje zapisów rozdziału II.10 (str.63) Programu działań dla transportu kolejowego do roku 2015 dotyczącego Utworzenia Policji Kolejowej.
Uzasadnienie
Program ten zakłada, że pracownicy Straży Ochrony Kolei PLK S.A. będący i nie będący funkcjonariuszami, pozostający w stosunku pracy w dniu wejścia w życie odpowiedniej ustawy, staną się odpowiednio funkcjonariuszami w służbie przygotowawczej Policji lub pracownikami Policji, po złożeniu Komendantowi Głównemu Policji w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia wejścia w życie ustawy, pisemnego oświadczenia o wyrażeniu na to zgody. Funkcjonariusze w służbie przygotowawczej będą zobowiązani do uzyskania niezbędnych kwalifikacji zawodowych przed upływem 3 lat od dnia podjęcia służby w Policji.
Założenia takie przewidywał zapis w. art. 8, projektu MSWiA z dnia 11 maja 2009 r. ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw.
Założenia takie są już nieaktualne, ponieważ, dnia 3 marca 2010 r. do Sejmu RP wpłynął rządowy projekt zmiany ustawy o transporcie kolejowym oraz innych ustaw (druk nr 2873), opracowany również przez MSWiA, lecz w wersji zmienionej i bardziej niekorzystnej dla funkcjonariuszy SOK i pozostałych pracowników zatrudnionych w SOK.
Na niekorzystne rozwiązania w projekcie, zwracało również uwagę Ministerstwo Infrastruktury w piśmie ( znak ML3mr-0260-593/09 z dnia 1 lutego 2010 r.) kierowanym do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Obecny projekt (druk nr 2873), zakłada całkowitą likwidacje Straży Ochrony Kolei oraz przejęcie przez Policję zaledwie niewielkiej części obszarów kolejowych – zdecydowanie łatwiejszych do ochrony. Natomiast cały pozostały obszar kolejowy, w tym infrastruktura kolejowa z urządzeniami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo osób, miałaby pozostać pod ochroną firm działających na podstawie ustawy o ochronie osób i mienia, które nie posiadają odpowiednich uprawnień i przygotowania zawodowego, jakie posiada obecna Straż Ochrony Kolei. Przy tym założeniu zapewnienie bezpieczeństwa urządzeń odpowiedzialnych za bezpieczne prowadzenie ruchu pociągów, a więc również za zdrowie i życie ludzi, stałoby się obowiązkiem zarządców infrastruktury, którzy zostaną pozbawieni Straży Ochrony Kolei, chroniącej obecnie te urządzenia. Natomiast ochronę przesyłek towarowych zapewniać będą sami przewoźnicy kolejowi.
Jest to rozwiązanie korzystne dla rozwoju firm ochroniarskich, które są bardzo silnie lobbowane przez środowisko emerytowanych Policjantów, żywo zainteresowanych pozyskaniem rynku kolejowego. Firmy te nie mają uprawnień, które przysługują formacjom państwowym i obecnej Straży Ochrony Kolei. Wymienić tu można chociażby prawo do nakładania grzywien w postaci mandatów karnych, które jest doskonałym narzędziem pomagającym w utrzymaniu porządku i zapewnieniu bezpieczeństwa na obszarach kolejowych i w pociągach .
Również wielkim zakłamaniem są zapewnienia, że nowo utworzona Policja Kolejowa przejmie 1 tyś. funkcjonariuszy SOK na „preferencyjnych” warunkach ( art. 25a ustawy o Policji ) bo takie same warunki dotyczą obecnie każdej osoby, która ubiega się o przyjęcie do pracy w Policji.
Kierując do Sejmu taki projekt nikt nie zadał sobie pytania, co z resztą (2200) funkcjonariuszami SOK, których nie przyjmie Policja. Wśród tych funkcjonariuszy są osoby z długoletnim stażem pracy, którzy poświęcili swoje zdrowie pracując w warunkach uciążliwych na rzecz bezpieczeństwa publicznego.
Przekazany do konsultacji przez MSWiA, dnia 20 stycznia 2010 r. projekt ustawy, został negatywnie oceniony przez organizacje związkowe oraz niektóre spółki kolejowe. Chcemy podkreślić, że w Sejmie RP znajduje się projekt ustawy o Straży Kolejowej ( druk nr 510 z dnia 21 listopada 2007 r.), który po pierwszym czytaniu w sejmie, dnia 25 lipca 2008 r., skierowany został do Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Infrastruktury. Projekt ten w dniu 20 stycznia 2009 r. na wspólnym posiedzeniu obu komisji, skierowany został do dalszych prac do podkomisji nadzwyczajnej, której przewodniczącym został Pan Poseł Janusz Piechociński z PSL. Podkomisja po kilku posiedzeniach przyjęła w dniu 19 maja 2009 r. sprawozdanie, które w dniu 20 stycznia 2010 r. miało być rozpatrzone przez Komisje. Sprawozdania nie rozpatrzono w tym dniu, lecz odroczono - ogłaszając przerwę do 20 lutego 2010 r. Przerwa ta trwa do chwili obecnej.
Obecny dokument ustawy (druk 510) powstał w oparciu o bardzo merytoryczną dyskusję i zawiera wiele zapisów wprowadzonych zgodnie z sugestiami przedstawicieli obecnego Rządu.
Wbrew pozorom, koszty związane z utworzeniem i funkcjonowaniem Komisariatów Policji Kolejowej będą znacznie wyższe niż koszty przewidywane do funkcjonowania Straży Kolejowej. Czy warto, zatem likwidować formację, która posiada 92-letnie doświadczenie w zapewnieniu bezpieczeństwa na obszarach kolejowych i obarczać tą ochroną Policję, która już teraz boryka się z poważnymi problemami kadrowymi? Czy w tej sytuacji można sobie pozwolić na zniszczenie funkcjonariuszy SOK, bardzo dobrze przygotowanych i przeszkolonych do ochrony obszarów kolejowych?
W historii notowano już przypadki, gdy nastąpiła likwidacja SOK, a ochronę obszarów kolejowych przejmowała Policja. Doświadczenia tych okresów jednoznacznie wskazują, że eksperymenty takie pociągały za sobą lawinowy wzrost przestępczości na obszarach kolejowych i konieczność odtworzenia zlikwidowanej służby. Czy naprawdę warto powtarzać te błędy?
Reasumując powyższe należy stwierdzić, że proponowane w programie przez Ministerstwo Infrastruktury rozwiązania są bardzo krzywdzące, a wręcz niehumanitarne w stosunku do funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei, którzy wiele lat swojego życia poświęcili służbie na rzecz bezpieczeństwa na obszarach kolejowych, narażając niejednokrotnie swoje zdrowie, a nawet życie. Rozwiązania te w żaden sposób nie wpłyną na poprawę bezpieczeństwa i jednocześnie nie uwzględniają interesu społecznego całej grupy zawodowej, jaką są funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei, degradując ich i nie honorując dotychczasowego dorobku zawodowego oraz wieloletniej tradycji formacji. Pragniemy przypomnieć chociażby, że we wszystkich dotychczasowych rozwiązaniach funkcjonariusze SOK, korzystali z ochrony prawnej oraz uprawnień przysługujących funkcjonariuszom publicznym.
Ogólnopolski Związek Zawodowy Straży Ochrony Kolei w imieniu funkcjonariuszy SOK, kierując się troską o bezpieczeństwo na obszarach kolejowych oraz poczuciem sprawiedliwości społecznej, gorąco apeluje do Pana Ministra Infrastruktury o powstrzymanie nieracjonalnych pomysłów, godzących nie tylko w naszą formację, ale także w cały system bezpieczeństwa na obszarach kolejowych.
Z poważaniem
PRZEWODNICZACY
Zarządu Krajowego OZZ SOK
/ - / Władysław Gajdek


28.08.2010 r. Informacja przewodniczącego ZK OZZ SOK Władysława Gajdka ze spotkania z Posłem p. Januszem Piechocińskim

Koledzy trochę spokoju.
W dniu 26 sierpnia 2010 roku w Warszawie odbyło się spotkanie Komendanta Głównego SOK z Komendantami Regionów oraz przedstawicielami Central związkowych działających w SOK, podczas, którego omówiono dotychczasowy przebieg prac nad ustawą o Straży Kolejowej.
Gościem spotkania był Poseł na Sejm RP p. Janusz Piechociński. Komendant Główny SOK po powitaniu wszystkich zwrócił się do Pana Posła J, Piechocińskiego, dziękując mu za zaangażowanie, osobisty wysiłek i olbrzymi wkład pracy nad ustawą o Straży Kolejowej. Następnie poprosił Pana Posła o podzielnie się informacjami dotyczącymi już wykonanymi pracami nad Ustawą o SK.
W trakcie wypowiedzi Pan Poseł J. Piechociński podziękował wszystkim obecnym i tym, którzy chociaż są nieobecni wykazali wielkie zaangażowanie na rzecz prac nad Ustawą o SK. Na chwilę obecną poinformował poseł zakończyły się prace zespołu administracyjnego SOK i MSW i A, który to zespół uzgodnił kwestie dotyczące zasad przejścia SOK do struktur MSW i A. Stało się to możliwe dzięki olbrzymiemu wysiłkowi nie tylko zespołu, który bezpośrednio pracował przy ustaleniach, ale szczególnie dzięki zaangażowaniu wszystkich funkcjonariuszy SOK. Poseł zaznaczył olbrzymi wkład funkcjonariuszy SOK w terenie, którzy niemal codziennie pukali do drzwi biur poselskich pytając , co z SOK. I za to należą się Wam, podkreślił Poseł, szczególne słowa uznania. Poseł zaznaczył, że strony uzgodniły, iż przejście SOK do MSW i A nastąpi w takiej strukturze jak obecna, przechodzą wszyscy funkcjonariusze i pracownicy SOK na zasadach dotychczas posiadanych egzaminów, badań lekarskich i zachowaniem posiadanych stanowisk. Budżet SOK w nowej strukturze będzie budżetem wypracowanym w oparciu o dane za rok 2010. Co się tyczy emerytur, Pan Poseł zaznaczył, że temat ten został wypracowany w ten sposób, iż funkcjonariusze SOK będą korzystali w nowej strukturze z przepisów emerytalnych obecnie obowiązujących w SOK tzn. mogą przejść na emeryturę wieku 60 lat (tzw. emerytura pomostowa). Jednak Pan Poseł zaznaczył, że w służbach mundurowych pracuje się nad zmianą emerytur i ten proces również obejmie funkcjonariuszy SK, bo nie jest możliwe funkcjonowanie dwóch oddzielnych systemów emerytalnych w jednym ministerstwie. Dalej Pan Poseł zaznaczył, że trwa proces zmian w PKP PLK S.A. i przejście SOK do MSW i A daje najlepszą gwarancję stabilizacji zatrudnienia.
Scenariusz dalszych prac nad Ustawą o SK przewiduje, iż w drugiej połowie miesiąc a września br. zakończą się prace w komisji sejmowej, która przedstawi wypracowane i uzgodnione stanowisko do dalszego procedowania w Sejmie. Jest dobra wola Rządu RP i Sejmu, aby w tym kształcie, jaki został wypracowany przez zespół roboczy SOK i MSW i A Ustawę przyjąć. Również jest pozytywne stanowisko Senatu, który aprobuje przyjęcie proponowanych rozwiązań dotyczących funkcjonowania SOK. Taki scenariusz zadaniem Posła pozwoli na przyjęcie dwóch spraw. Pierwsza dotyczy uwzględnia funkcjonowania SOK w MSW i A w pracach nad budżetem na rok 2011 i druga pozwoli na przyjęcia SOK do MSW i A już 1 stycznia 2011 r. Na zakończenie wypowiedzi Pan Poseł zaznaczył, że kieruje się tylko dobrą wolą pracy dla naszej formacji, nie ma w jego działaniu żadnego populizmu.
Po przedłożeniu powyższych informacji zabrałem głos i wyraziłem stanowisko naszego związku i przekazałem podziękowania Panu Posłowi za dotychczasowe zaangażowanie na rzecz Ustawy o SK. Zaznaczyłem, że związek jest przychylny proponowanym rozwiązaniom, o które zabiegaliśmy jako związek od dość dawna. Podkreśliłem, że związek nadal będzie czynnie wspierał słuszne działania mające na celu wypracowanie jak najkorzystniejszego umiejscowienia SOK w strukturze MSW i A.
Przewodniczący
Zarządu Krajowego OZZ SOK
/-/ Władysław Gajdek07.04.2010 r. Wreszcie jest porozumienie w sprawie podwyżki wynagrodzenia.


09.03.2010 r. Fiasko negocjacji płacowych. Pracodawca ma swoją wersję a organizacje związkowe swoją.


26.02.2010 r. OZZ SOK sprzeciwia się dzieleniu funkcjonariuszy SOK na lepszych i gorszych.


22.02.2010 r. Protokół ze spotkania w sprawie podwyżki wynagrodzenia.


17.02.2010 r. Stanowisko związków zawodowych, w tym OZZ SOK na propozycję pracodawcy w sprawie podwyżek wynagrodzenia.


11.02.2010 r. Zobacz co proponuje pracodawca w sprawie emerytur pomostowych.


11.02.2010 r. Zobacz co proponuje pracodawca w sprawie podwyżki wynagrodzenia.


04.02.2010 r. Informacja wice-przewodniczącego ZK OZZ SOK Ireneusza Pinkosza ze spotkania z pracodawcą w sprawie wzrostu wynagrodzeń.

W dniu dzisiejszym po raz kolejny nie osiągnięto porozumienia w sprawie wzrostu wynagrodzeń.
Pracodawca zaproponował kwotę 150 zł w formie dodatkowej premii, tzw "zadaniowej". Związki zawodowe nadal optują przy kwocie 200 zł do podstawy wynagrodzenia.
Kolejne spotkanie wyznaczono na dzień 22.02.2010r.


04.02.2010 r. Sam zdecyduj o swojej emeryturze! Poprzyj inicjatywę obywatelską OPZZ.


02.02.2010 r. Notatka wice-przewodniczącego ZK OZZ SOK Ireneusza Pinkosza ze spotkania z Podsekretarzem Stanu w MSWiA p. Adamem Rapackim.

Jesteśmy po spotkaniu w MSWiA z podsekretarzem stanu Panem gen. Adamem Rapackim. Uczestnikami spotkania byli ponadto: Z-ca KG Policji, Naczelnik Biura Analiz MSWiA, Naczelnik Prewencji KG Policji, Z-ca KG SOK, Naczelnik ds. Operacyjnych KG SOK oraz przedstawiciele Związków Zawodowych.
Spotkanie dotyczyło sposobu dalszego procedowania projektu ustawy o Straży Kolejowej. Spotkanie otworzył gen. Rapacki. Przeprosił, że tak długo musieliśmy czekać na takie spotkanie /dwa lata/, a następnie zaproponował, abyśmy przekonali go do konieczności wprowadzenia ustawy.
Wręczyliśmy Panu ministrowi 8 - stronicowe oświadczenie, zawierające streszczenie zarysu historycznego SOK od 1918 roku oraz uzasadnienie konieczności prawnej regulacji statusu SOK.
Pilna potrzeba ustawowej regulacji ochrony obszarów kolejowych na znacznym obszarze państwa polskiego, potrzeba dostosowania modelu ochrony do mającego zastosowanie w innych państwach UE, takich jak Wielka Brytania, gdzie kolej jest całkowicie prywatna, a chroni jej policja państwowa, Francja, Hiszpania, Czechy, Słowacja itd. była tematem wypowiedzi strony związkowej.
W dalszej części spotkania prowadzono dyskusję z P. Rapackim na argumenty. Wyjaśniano kolejne kwestie, niejasne dla Pana ministra. Ripostowano i odrzucano argumentację wynikającą ze stereotypu myślenia w kategoriach prywatyzacyjnych. Typu "prywatne spółki niech same chronią swego mienia". Ustosunkowaliśmy się również do wypowiedzi Pana Rapackiego na Komisji z dn. 21.01.2010 r.
Chociaż spotkanie dotyczyło projektu ustawy o sk, nie uniknięto dyskusji na temat propozycji rządowych. Pan Minister stwierdził, że w maju ubr. zaproponowano przejęcie wszystkich sokistów do Policji. Wówczas na takie rozwiązanie nie zgodziło się Ministerstwo Finansów. Dzisiaj jest w trakcie konsultacji międzyresortowych projekt przejęcia ok. 1000 sokistów do Policji. Jest to projekt niezbyt dobry dla SOK, ale na więcej nie ma środków. Pan Minister oświadczył, że bardziej skłania się do projektu poselskiego, ale na takie rozwiązanie również nie ma w budżecie środków.
Problemem również jest przyznanie emerytur mundurowych - chociaż tutaj wydaje się, że p. Rapacki przyjął argumentację strony zz, że za 400 -600 złotych nikt nie odejdzie na emeryturę. Ze swej strony strona zz podkreślała, że problem emerytur leży w gestii posłów, dla nas najważniejsza jest kwestia gwarancji pracy i wyrzucania sokistów po utracie I kategorii zdrowia na przysłowiowy bruk.
Strona zz w pierwszych projektach ustawy ustawiła odejście na emeryturę po 25 latach, a nabycie uprawnień do pełnej emerytury po 35 latach i dla nas tutaj nie było by problemu, gdyby nie biuro Legislacji Sejmu. Spotkanie przebiegało w spokojnej i miłej atmosferze.
Sądzę osobiście, że zrobiliśmy mały kroczek do przodu. Nasze racje, którymi przekonaliśmy do ustawy o sk posłów trzech klubów parlamentarnych, osobiście przekazaliśmy Panu Ministrowi. Głos na spotkaniu zabierali wszyscy jego uczestnicy, ale nie sposób w tej krótkiej informacji określać, co kto powiedział i ile powiedział. Mogę Was zapewnić, że wszyscy stanęli na wysokości zadania. Panu Rapackiemu za spotkanie serdecznie podziękowano.
O ile będą pytania postaram się na nie odpowiedzieć. Pozdrawiam


21.01.2010 r. Notatka przewodniczącego ZK OZZ SOK z posiedzenia połączonej komisji SWiA oraz I

W dniu dzisiejszym odbyło się posiedzenie połączonych Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Infrastruktury w sprawie przyjęcia raportu podkomisji sejmowej ds. Projektu Poselskiego Ustawy o Straży Kolejowej/ druk nr 510 / .
Głos zabrali kolejno posłowie : Biernacki, Szczepański, Rynasiewicz, Piechociński, Tchórzewski oraz wiceminister MSWiA Rapacki - w imieniu Rządu RP .
Strona PO wnioskowała o skierowanie raportu podkomisji do dalszych prac w podkomisji wraz z projektem rządowym ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw / Projekt z dnia 20.01.2010 r opublikowany na stronie MSWiA / . Wniosek poddany pod głosowanie przepadł 23 do 33 głosów. Posłowie Szczepański i Piechociński zaproponowali przerwę w obradach Komisji do dnia 11 lutego, aby Rząd przygotował poprawki do ustawy o SK -druk nr 510 . Na tym posiedzenie zakończono bez jakiejkolwiek dyskusji.
W kuluarach przeprowadziliśmy rozmowę z Min. Rapackim.


07.01.2010 r. Argumenty OZZ SOK za emeryturą pomostową dla funkcjonariuszy SOK.


11.12.2009 r. OZZ SOK u ministra Grabarczyka; Pinkosz na zarządzie PLK; czyli najświeższe wiadomości z placu boju

W dniu 11.12.2009 roku odbyło się spotkanie w Ministerstwie Infrastruktury w sprawie ustawy o SK. W imieniu Ministra C. Grabarczyka w spotkaniu uczestniczył Wiceminister Pan. J. Engelhardt. W kontekście wprowadzenia ustawy o SK i bliżej nieokreślonego terminu jej wejścia zapoznano Pana Ministra z koniecznością zmian w Rozporządzeniach wydanych na podstawie art. 59 ust. 1 i 3 oraz art. 62 ust. 6 i 8 ustawy z dnia 28 marca 2003 roku o transporcie kolejowym. Pan Minister oczekuje na propozycje zmian. Przeprowadzono szeroką dyskusję nt. ustawy o Straży Kolejowej. Poinformowano Ministra, że Komenda Główna Policji przegrała proces w sprawie wydawania pozwoleń na broń funkcjonariuszom SOK. W spotkaniu ze strony związkowej uczestniczyli : kol.,kol. Gajdek Wł., Gęsior K., Kapela B. i Jagielski B.
Spotkanie odbyło się na pisemną prośbę naszego Związku.
W dniu 11.12.2009 roku kol. Pinkosz I. uczestniczył w negocjacjach protokołu dodatkowego nr 5 do ZUZP w PLK S.A. Wstępnie wynegocjowano treść zapisów protokołu. Ostateczne podpisanie załącznika nastąpi w dniu 21.12.2009 roku. W dniu 17.12.2009 r. odbędą się negocjacje w sprawie wskaźnika wzrostu wynagrodzenia na rok 2010 .


04.12.2009 r. Broń dla SOK - wyrok Sądu Administracyjnego

W dniu dzisiejszym 04 grudnia 2009 roku w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie odbyła się rozprawa w sprawie uchylenia Decyzji negatywnej dla jednej z funkcjonariuszek.
Tym samym Sąd podzielił stanowisko Komendy Głównej SOK w skardze do Sądu Administracyjnego na decyzję Komendanta Głównego Policji:
1. Sąd uchylił Decyzję Komendanta Głównego Policji w sprawie odmowy wydania decyzji na pełnienie służby z bronią.
2. Sąd uchylił decyzję Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie w powyższym temacie.
3. Sąd orzekł w uzasadnieniu ustnym do wyroku, że jest to wyrok bezprecedensowy.
4. Sąd stanął na stanowisku, że w sprawie występuje nie spójność aktów prawnych.
5. Sąd rozstrzygnął powyższą niespójność na korzyść Straży Ochrony Kolei.
PREZYDIUM
ZARZĄDU KRAJOWEGO
OGÓLNOPOLSKIEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO STRAŻY OCHRONY KOLEI
Jedyny Związek Zawodowy uczestniczący w rozprawie!!!


24.11.2009 r. Propozycje OZZ SOK do tabeli zaszeregowania.


19.11.2009 r. Głos wiceprzewodniczącego I. Pinkosza na Komisji Infrastruktury w dniu 04.11.2009r.

Wiceprzewodniczący Związku Zawodowego Straży Ochrony Kolei Ireneusz Pinkosz:
Ireneusz Pinkosz, Związek Zawodowy Straży Ochrony Kolei. Ja tylko dwa zdania odnośnie do wypowiedzi pana ministra Juliusza Engelhardta. Pan minister powiedział, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji jest obecnie gospodarzem projektu ustawy o Straży Ochrony Kolei i na dzień dzisiejszy nie uruchomiło jeszcze procedury uzgodnień tego projektu.
Otóż proszę państwa, 12 czerwca bieżącego roku w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji odbyło się spotkanie konsultacyjne przedstawicieli czynnika społecznego i administracyjnego z przedstawicielami Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Strona społeczna, a więc przedstawiciele „Solidarności”, Federacji Związków Zawodowych Pracowników PKP i Związku Zawodowego Straży Ochrony Kolei, nie pozostawili suchej nitki na projekcie rządowym ustawy. Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw został odrzucony. Tak w skrócie można powiedzieć o pracach nad projektem ustawy o policji kolejowej. Projekt rządowy został odrzucony w całości mimo bardzo silnej argumentacji. Nie będę przytaczał tych argumentów. Ze spotkania, o którym mówiłem, są stosowne protokoły i stenogramy z obrad. Szkoda, że na spotkaniu nie byli obecni wszyscy zainteresowani.
Natomiast jeśli chodzi o przebieg prac legislacyjnych nad ustawą o straży kolejowej, to państwu jest on znany, podobnie jak znany jest członkom Komisji Infrastruktury. Na sali jest obecny przewodniczący podkomisji nadzwyczajnej do spraw ustawy o straży kolejowej, która pracowała nad projektem od 20 stycznia tego roku. Dlatego nie będę wypowiadał się na ten temat. Mam nadzieję, że po dzisiejszym posiedzeniu Komisji Infrastruktury prace nad tą ustawą ulegną przyspieszeniu. Jest to, moim zdaniem, bardzo istotne dla sytuacji ekonomicznej spółki PKP Polskie Linie Kolejowe oraz innych spółek Grupy PKP SA. Wykazujemy to w uzasadnieniu do projektu ustawy. Chodzi przede wszystkim o obniżenie stawek dostępu do infrastruktury kolejowej, poprawę opłacalności wszystkich spółek grupy kapitałowej PKP SA.
Natomiast projekt ustawy o policji kolejowej jest dwukrotnie droższy od straży kolejowej; 422 mln zł, nie wliczając kosztów wynajmu lokali dla policji kolejowej. Policja kolejowa również nie zajęłaby się ochroną kolei w sposób kompleksowy, tylko wybiórczy. Natomiast straż kolejowa proponuje całościową, kompleksową ochronę ładu, bezpieczeństwa i porządku na kolejach użytku publicznego, a więc tej domeny, za którą odpowiedzialny powinien być rząd Rzeczypospolitej Polskiej. Takie rozwiązania są przyjęte prawie we wszystkich krajach Unii Europejskiej. My niczego innego nie chcemy, tylko tego, co jest w Unii Europejskiej. Dziękuję, panie przewodniczący, za udzielenie głosu.

Źródło: Biuletyny Komisji Sejmowych


17.11.2009 r. SK - sztandar.


30.10.2009 r. OZZSOK idzie na posiedzenie Komisji Infrastruktury.


29.09.2009 r. Uważajcie na pakiet łagodzenia skutki kryzysu ekonomicznego.


10.09.2009 r. Jest porozumienie w sprawie ulg przejazdowych.


15.06.2009 r. Zarząd Spółki PKP PLK S.A. informuje:

że zapoznał się ze stanowiskiem Związków Zawodowych działających w Spółce PKP PLK S.A.
przedstawionym w dniu 09.06.2009r. i przyjął je do wiadomości.
Całe oświadczenie na FORUM


12.06.2009 r. Notatka z udziału w konferencji uzgodnieniowej projektu zmian w ustawie o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie w dniu 12.06.2009 roku

W naradzie uczestniczyli:
Przedstawiciele strony rządowej
Przedstawiciele spółek kolejowych
Reprezentacje związków zawodowych: Wł. Gajdek, I. Pinkosz, B. Kapela, A. Klocek, R. Sobota
Przedstawiciel Kom. Gł. SOK – Pani Naczelnik – Bożena Mróz
Konferencję prowadził Naczelnik Wydziału Analiz MSWiA. Przyjęto formułę, że w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw obecni na konferencji będą prezentować kolejno swoje stanowiska, dosłane uprzednio na piśmie, które po dyskusji zostaną doprecyzowane lub zachowane zostanie odrębne stanowisko do dalszych prac komisji.
Polskie Linie Kolejowe podtrzymały stanowisko przesłane na piśmie. Strona PLK S.A. wyraziła obawy, że nie jest w stanie sprostać potrzebom lokalowym policji kolejowej. Obiekty, w których funkcjonuje obecnie SOK są często na uboczu i mają skromną bazę lokalową. Część obiektów nie jest własnością Spółki PLK. Istnieje poważny problem z użyczeniem nieodpłatnym, ponieważ, działki i obiekty obciążone są podatkami. Pozostałe spółki pozostały przy stanowisku określonym na piśmie. Przedstawiciele związków zawodowych w swoich wystąpieniach zdecydowanie odrzucili projekt rządowy powołania policji kolejowej. Stanowisko związków zawodowych zostało jednoznacznie wyeksponowane: związki zawodowe są za projektem ustawy o Straży Kolejowej.
Związkowcy w swoich wystąpieniach, w sposób zdecydowany argumentowali, dlaczego popierają projekt ustawy o SK. Przede wszystkim nie do przyjęcia jest: odmowa zaliczenia stażu w Służbie Ochrony Kolei i Straży Ochrony Kolei, przejście funkc. SOK do policji kolejowej na okres służby przygotowawczej, czyli innymi słowy ukryty wariant pozbycia się znacznej części starych funkcjonariuszy, odmowa zaliczenia stopni i zachowania stanowisk, przyjęcie wszystkich na stanowiska szeregowych z bardzo niskim wynagrodzeniem ok. 1500 zł brutto, większe koszty powołania policji kolejowej. oraz powołanie SUFO. Wykazaliśmy również, że projekt powołania policji kolejowej oraz likwidacji sok wiąże się ściśle z lobbowaniem gremiów policyjnych i ministerialnych na rzecz spółek ochroniarskich, które w większości są własnością emerytów milicyjnych i policyjnych.

Warszawa, dnia. 12.06.2009 r.
Przewodniczący OZZSOK Władysław Gajdek


10.06.2009 r. Stanowisko Związków Zawodowych
działających w Spółce PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Związki Zawodowe działające w Spółce PKP PLK S.A. nie wyrażają zgody na rozwiązanie ZUZP,
jednocześnie dla zapewnienia spokoju społecznego w PKP PLK S.A. domagają się od Pracodawcy pisemnej deklaracji
(w terminie do 15.06.2009r.) iż jednostronnie nie wypowie "Zakładowego układu zbiorowego pracy dla pracowników PLK S.A."
Związki Zawodowe podejmą wszelkie działania statutowe w celu niedopuszczenia do utraty dodatków do wynagrodzenia oraz rozwiązania ZUZP.
Wyrażamy przy tym samym gotowość do przeprowadzenia akcji protestacyjno-strajkowej w przypadku podjęcia przez Zarząd Spółki niekorzystnych dla pracowników rozwiązań.
Podpisł złożyło 14 central i organizacji związkowych


10.06.2009 r. OZZSOK idzie na spotkanie w MSWiA

12.06.2009 roku w MSWiA odbędzie się konferencja uzgodnieniowa dotycząca projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw. Zestawienie uwag nadesłanych w toku uzgodnień międzyresortowych do projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw, które będzie omawiane podczas tej konferencji jest dostępne: TUTAJ KLIKNIJ


03.06.2009 r. OZZSOK otrzymał pisemną odpowiedź dotyczącą projektu ustawy o "SK" z kancelari Sejmu oraz od Klubu Poselskiego LEWICA


05.05.2009 r. Poseł Janusz Piechociński informuje

Uwaga SOK-iści
Podkomisja zakończyła pracę nad projektem ustawy o SK.Odbędzie sie jeszcze jedno posiedzenie Podkomisji zatwierdzajace dokonane zmiany (głównie problemy przepisów przejściowych).Planuję ze w maju SKI przyjmie sprawozdanie...
JANUSZ PIECHOCIŃSKI (14:48)
Źródło: Blog posła Janusza Piechocińskiego


01.04.2009 r. Kolejny dzień prac nad projektem ustawy o SK w podkomisji


31.03.2009 r. Poseł Janusz Piechociński informuje

Uwaga SOK-iści
Właśnie zakonczyłem pierwsze posiedzenie w tym tygodniu Podkomisji ds projektu ustawy o Straży kolejowej .Wstępnie zostały przerobione wszystkie artykuły aż do przepisów przejściowych( do 103 artykułu ).Jutro rozstrzygnięcie w zakresie spraw emerytalnych i dokończenie wstępnego procedowania potrzebnych zmian w innych ustawach....
JANUSZ PIECHOCIŃSKI (14:48)
Źródło: Blog posła Janusza Piechocińskiego


31.03.2009 r. Uwagi MSWiA do projektu ustawy o SK

Chcesz je poznać zajrzyj do Aktualności


15.03.2009 r. Zaproszenie na konferencję z udziałem prof. Grzegorza Kołodki

OZZ SOK został zaproszony na spotkanie:
"Transformacja, kryzys i co dalej?" poświęcone omówieniu sytuacji gospodarczej kraju wynikającej z wydarzeń związanych ze światowym kryzysem na rynkach finansowych.
W spotkaniu będzie brał udział profesor Grzegorz Kołodko, były minister finansów, wykładowca akademicki i autor wielu publikacji z zakresu ekonomii rozwoju i polityki gospodarczej.
Spotkanie odbędzie sie dnia 20 marca 2009 roku (piątek) o godzinie 18.00 w siedzibie OPZZ, w sali konferencyjnej, II piętro, ul. Kopernika 36/40 w Warszawie.


25.02.2009 r. Notatka z porozumień płacowych PKP PLK S.A.

Notatka
ze spotkania przedstawicieli Organizacji Związkowych działających
w PKP PLK S.A. z Pracodawcą,
w sprawie ustalenia przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia,
w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w 2009 roku,
w dniu 24 lutego 2009r.

1. Strona Pracodawcy działając na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 1994r.
o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców
oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 1, poz. 2 z 1995r. ze zm.) przedłożyła następującą propozycję:
1.1 ustalenia przez Strony rocznego wskaźnika przyrostu przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w 2009 roku w wysokości nie wyższej
niż 2,5% w stosunku do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z 2008 r.,
ustalonego na podstawie faktycznych wypłat wynagrodzeń osobowych według
obowiązującej klasyfikacji składników wynagrodzeń;
1.2 po ocenie sytuacji ekonomiczno-finansowej spółki za I półrocze 2009r., w III kwartale
dokona oceny możliwości ruchów płacowych w spółce.
2. Strona Związkowa proponuje ustalenie rocznego wskaźnika przyrostu przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w 2009 roku w wysokości nie niższej niż
8%, w stosunku do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z 2008 r.
2.1 strona związkowa oczekuje wdrożenia systemowej podwyżki wynagrodzeń do końca
I kwartału 2009r.
Wobec rozbieżnych stanowisk Stron, w sprawie przyrostu przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w 2009r., porozumienie nie zostało zawarte.


20.01.2009 r. Losy projektu ustawy o Straży Kolejowej w rękach specjalnej podkomisji

W dniu dzisiejszym zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami na posiedzeniu sejmowej komisji INF i ASW powołano 7 osobową podkomisję nadzwyczajną do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o SK.
Przewodniczącym tej podkomisji został poseł p. Janusz Piechociński z Komisji Infrastruktury.
Członkami podkomisji są:
Błaszczak Mariusz - Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych
Dzięcioł Janusz - Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych
Kania Andrzej - Komisja Infrastruktury
Pierzchała Elżbieta - Komisja Infrastruktury
Szczepański Wiesław Andrzej - Komisja Infrastruktury
Tobiszowski Grzegorz - Komisja Infrastruktury
Wszelkie uwagi do projektu można nadsyłać na e-mail: janusz@piechocinski.pl